Technický špecialista vodárenských koncepcií

Technický špecialista vodárenských koncepciíTechnický špecialista vodárenských koncepcií zabezpečuje a vykonáva komplex úloh na úseku vodohospodárskych bilancií, analýz, koncepcie obnovy, modernizácie a rozvoja vodohospodárskej infraštruktúry. Vypracováva strategické plány rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Tvorí návrhy koncepcií, metodík, optimalizačných technických riešení a inovácií vodárenských a kanalizačných systémov. Riadi kolektív technických pracovníkov vo vodárenstve a koordinuje činnosť organizačného útvaru.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
9486/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKŠpecialista koncepcií vo vodnom hospodárstve
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 72 mesiacov.
Poznámka: Technický špecialista vodárenských koncepcií potrebuje min. 72 mesačnú prax, aby okrem vedomostí získaných štúdiom na vysokej škole nadobudol aj praktické vedomosti a zručnosti z problematiky vodárenstva - vodárenských spoločností.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149023
ESCO
439
SK NACE Rev. 2
E36,E37
CPA 2015
E36,E37
Príslušnosť k povolaniu
2149023

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy koordinovania zamestnancov a činností riadeného organizačného útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva v oblasti vodohospodárskych noriem a štandardov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy posudzovania vplyvov stavieb, činností a technológií na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metódy ochrany vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vodné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: princípy vodnom hospodárstve a legislatíva pre oblasť vôd
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy prevádzky verejných kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vodohospodárska infraštruktúra
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy výpočtov a návrhov technického riešenia verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vodohospodárska bilancia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vodohospodárske riešenia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
verejné vodovody a verejné kanalizácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vodné stavby a vodné diela
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch, legislatíve a dokumentácii
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie strategických plánov rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie podmienok pre investorov z hľadiska životného prostredia a vodohospodárskej správy
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie a navrhovanie koncepcií rozvoja dodávky pitnej vody, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v oblasti vodného hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vypracovanie koncepcií obnovy, modernizácie a rozvoja vodohospodárskej infraštruktúry.
Perspektíva: Aktuálna
7
výpočet potreby vody pri vypracúvaní výhľadových štúdií zásobovania vodou
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovenie kapacity čistiarne odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovávanie vodohospodárskych bilancií množstva a kvality povrchových a podzemných vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie technických riešení častí vodohospodárskych stavieb
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba koncepčného návrhu aglomerácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovanie zmlúv, podkladov na rokovania, porady a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
obnova verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie kolektívu technických pracovníkov vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia noriem a predpisov vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.