Odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti

Odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblastiOdborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti poskytuje základné a špecializované sociálne poradenstvo občanom. Usmerňuje, kontroluje a zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby občanom v zariadeniach sociálnych služieb. Zabezpečuje agendu týkajúcu sa znevýhodnených skupín obyvateľstva a koordinuje súvisiace činnosti. Odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti pripravuje podklady na rozhodnutie o odkázanosti a zániku odkázanosti na sociálnu službu. Vedie evidenciu prijímateľov sociálnej služby vo svojom územnom obvode a poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní. Vypracováva rozhodnutia a posudky o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb. Zostavuje návrh príspevku pre fyzické a právnické osoby, ktoré poskytujú sociálnu pomoc. Spolupracuje s posudkovým lekárom a vykonáva návštevy v rodinnom prost...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
9430/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: pre výkon práce v samospráve nie je nutná prax priamo v oblasti poskytovania sociálnych služieb, vítané sú prax a skúsenosti v sociálnej oblasti, resp. znalosť práce v zariadeniach sociálnych služieb, výkon kontrolnej činnosti zameranej na oblasť poskytovaných služieb v zariadení sociálnych služieb
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359022
ESCO
837
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359022

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
sociálna psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna politika a verejná správa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti rozpočtových pravidiel územnej samosprávy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy prešetrovania sťažností, podnetov a podaní vo vymedzenom rozsahu
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
programy a projekty v sociálnej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady účasti na šetrení sťažností a podnetov občanov na úseku sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb a na odborných seminároch, školeniach a konferenciách týkajúcich sa sociálnej sféry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
samospráva v oblasti prevádzkovania sociálnych zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady spolupráce s posudkovým lekárom a vykonávania návštevy v rodinnom prostredí žiadateľa o sociálnu službu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia, usmerňovania a podávania poradenstva zariadeniam sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém sledovania plnenia a vyhodnocovania uznesení vlády a národných programov týkajúcich sa sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy vypracovávania rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení, o odkázanosti na sociálnu službu po zmene stupňa odkázanosti a vyhotovovania posudkov o odkázanosti na sociálnu službu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy poskytovania základného a špecializovaného sociálneho poradenstva občanom a zabezpečovania poskytovania sociálnej služby občanom v zariadeniach sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vedenia evidencie prijímateľov sociálnej služby vo svojom územnom obvode
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy kontroly úrovne poskytovania sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb a ukladania opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole poskytovania sociálnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy poskytovania štatistických údajov z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zákony, legislatívne normy a predpisy v oblasti samosprávy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy, postupy a organizácia sociálnej starostlivosti o starých, chorých a nevládnych občanov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy, postupy a organizácia sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy organizácie opatrovateľskej služby
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo, možnosti a postupy pomoci pre občanov v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo a zastupovanie pre starých a nevládnych občanov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne normy v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy sociálnej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy riadenia sociálnej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vykonávanie práce v súlade so zákonmi, legislatívnymi normami a predpismi v oblasti samosprávy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
vypracovanie návrhov rozhodnutí v zmysle správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie posudkov o odkázanosti na sociálnu službu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení, o odkázanosti na sociálnu službu po zmene stupňa odkázanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie plnenia a vyhodnocovania uznesení vlády a národných programov týkajúcich sa sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola úrovne poskytovania sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb a ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole poskytovania sociálnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola rodinného prostredia žiadateľa o sociálnu službu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie individuálnych alebo skupinových potrieb klientov sociálnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri zostavovaní návrhu rozpočtu v oblasti sociálneho zabezpečenia v pôsobnosti príslušného úradu samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a vyhodnocovanie jednotlivých úsekov sociálneho zabezpečenia v pôsobnosti obce a samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie individuálnych alebo skupinových potrieb klientov sociálnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie analytických a koncepčných materiálov kraja v sociálnej oblasti v pôsobnosti obce a samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie štatistických údajov z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie príslušných evidencií a dokumentácie v sociálnej službe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vedenie evidencie prijímateľov sociálnej služby vo svojom územnom obvode
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva občanom a zabezpečovanie poskytovania sociálnej služby občanom v zariadeniach sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie základného sociálneho poradenstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie základného poradenstva v oblasti sociálnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vybavovanie a riešenie sťažností, pripomienok, oznámení, nápravy a podnetov organizácií a občanov v oblasti sociálnych služieb a pomoci spadajúcej do pôsobnosti obce a úradu samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: samosprávny úrad - obce, mestá, VÚC
Perspektíva: Aktuálna
7
vybavovanie a zabezpečovanie odbornej agendy a vybavovanie záležitostí v oblasti sociálnej starostlivosti v pôsobnosti obce a samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
šetrenie sťažností a podnetov občanov na úseku sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb a odborných seminároch, školeniach a konferenciách týkajúcich sa sociálnej sféry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s posudkovým lekárom a vykonávanie návštev v rodinnom prostredí žiadateľa o sociálnu službu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie zložitejších sociálno-právnych problémov klientov, vrátane sprostredkovávania či zabezpečovania poskytnutia sociálnej pomoci či starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie spolupráce pri riešení sociálnej problematiky s ostatnými príslušnými inštitúciami v pôsobnosti regiónu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sprostredkovávanie pomoci pri riešení zdravotno-sociálnych problémov pacientov a klientov sociálnej pomoci
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pomoc pri uplatňovaní práv, oprávnených záujmov v oblasti sociálnej práce a poradenstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenská, konzultačná a informačná činnosť v oblasti sociálneho zabezpečenia v pôsobnosti obce a samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: samosprávny úrad - obce, mestá, VÚC
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, usmerňovanie a podávanie poradenstva zariadeniam sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a usmerňovanie jednotlivých odborov sociálnych vecí v pôsobnosti obce a úradu samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: samosprávny úrad - obce, mestá, VÚC
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca v rámci koordinácie a kontroly úrovne poskytovaných sociálnych služieb v pôsobnosti obce a samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: samosprávny úrad - obce, mestá, VÚC
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia zriaďovania a samostatnej činnosti organizácií poskytujúcich sociálne služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: nemusí byť v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a VÚC
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a usmerňovanie činností na úseku starostlivosti o starých, zdravotne postihnutých a neprispôsobivých občanov v oblasti sociálnej pomoci v pôsobnosti obce a samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: samosprávny úrad - obce, mestá, VÚC
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia spolupráce v oblasti sociálnej starostlivosti v pôsobnosti obce a samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: samosprávny úrad - obce, mestá, VÚC
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické usmerňovanie činnosti poskytovateľov sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické usmerňovanie a koordinácie zdravotno-sociálnej starostlivosti vo vymedzenej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.