Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii

Administratívny pracovník v advokátskej kanceláriiAdministratívny pracovník v advokátskej kancelárii vykonáva odborné administratívne činnosti advokátskej kancelárie. Zabezpečuje organizačné a kancelárske podporné práce potrebné na plnenie úloh advokáta. Vypracováva, alebo spracováva písomnosti, analytické materiály, zápisy, záznamy, stanoviská. Vybavuje bežnú korešpondenciu, archiváciu dokumentov, ako aj vedie evidencie rôznej potreby a charakteru. Podieľa sa na organizácii a príprave porád, rokovaní, pracovných schôdzok. Registruje a v prípade poverenia advokátom kontroluje prácu asistentov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
7837/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENLawyer's office manager
SKAsistent/ka v advokátskej kancelárii
SKOffice manager advokátskej kancelárie
SKSekretárka v advokátskej kancelárii
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3342
SK ISCO-08
3342002
ESCO
1622
SK NACE Rev. 2
M69,N82
CPA 2015
M69,N82
Príslušnosť k povolaniu
3342002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a techniky prekladania textov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
4
digitálne technológie a aplikácie na preklad hovoreného slova do textu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
štylistika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne vedy, právne princípy a zásady
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Občianske právo, obchodné práv, trestné právo, správne právo, pracovné právo a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Vyspelá umelá inteligencia a analytika
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosti pravidiel a postupov skartácie v zmysle: Zákon č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy prípravy a organizácie konferencií a seminárov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá gramatiky a pravopisu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výborná znalosť gramatických pravidiel a pravopisu, štylistiky, frazeológie obchodnej korešpondencie.
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Unifikácia textov týkajúcich sa úradnej korešpondencie rovnakého charakteru, najmä vo veci riešenia súdnej agendy, exekúcií, manažmentu uplatňovania nárokov veriteľov, upomienok alebo zápisníc.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosti a praktické zručnosti zamerané na efektívnu a verbálne profesionálnu telefonickú komunikáciu. Asertivita a etiketa pri poskytovaní informácií cez telefón - spätné overenie si volajúceho, predchádzanie podvodným telefonátom, neposkytovanie citlivých informácií telefonicky. Obozretnosť pri poskytovaní odpovedí aj na zdanlivo banálne otázky formou telefonickej komunikácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsob a lehoty archivácie účtovnej dokumentácie sa riadi ustanoveniami § 35 a 36 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kancelárska technika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
postupy a spôsoby vedenia požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a iných administratívnych činností, ich spracovávania a archivovania v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Administratívne úkony súvisiace s inventarizáciou, ktorá je najmä zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Dodržiavanie legislatívy: Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vyhľadávanie a poskytovanie dokumentácie uloženej v registratúre podľa stanovených postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie písomností súvisiacich s advokátskou činnosťou
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Písomnosti, analytické materiály, záznamy, zápisy, stanoviská.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie podkladov z internetových zdrojov a databáz s využívaním prvkov umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Vyspelá umelá inteligencia a analytika
4
evidencia a inventarizácia zvereného majetku, tovaru a prostriedkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na súdne vymáhanie pohľadávok podľa potrieb a požiadaviek právnych útvarov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie prehľadov, databáz, výstupov a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
skartácia dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
vedenie požadovaných evidencií, poprípade vykonávanie ďalších administratívnych prác
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. archivácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
korektúra zapísaného textu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Úprava gramatiky, pravopisu, štylistiky, grafického dizajnu textu. Používanie pokročilých systémov jazykových prekladačov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
4
zabezpečovanie komunikácie s právnymi subjektami, právnickými osobami a inými spoločnosťami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
rokovanie s klientom podľa pokynov advokáta
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizačná a finančná príprava spoločenských, obchodných, vzdelávacích akcií a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie a preberanie písomností v registratúre podľa stanovených postupov a inštrukcií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie telefonických hovorov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Telefonické a osobné dojednávanie návštev a ich uvádzanie k nadriadeným pracovníkom.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Telefón, záznamník, skener, fax, kopírka, tlačiareň a pod..
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
4
zabezpečovanie plnenia úloh v oblasti ochrany osobných údajov v pôsobnosti oddelenia/skupiny/referátu podľa osobitného predpisu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zachovanie dôvernosti, dostupnosti a integrity spracúvaných údajov v elektronickej ale aj fyzickej forme. Zachovanie mlčanlivosti o zistených skutočnostiach. Osobitné predpoklady na spracovávanie osobitnej kategórie osobných údajov - zdravotné informácie, osobné údaje intímnej povahy a pod. Bezúhonnosť. Vedomosti o bezpečnom používaní emailu pri neznámych odosielateľoch. Tréning zameraný na phishing, rozoznanie podozrivých správ.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.