Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu

Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiuRiadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu zodpovedá za určenie strategických cieľov a spôsoby ich dosiahnutia, alokáciu zdrojov nevyhnutných pre ich uskutočnenie na základe vízií, poslaní a cieľov organizácie. Definuje jednotný, súhrnný a integrovaný plán, ktorým sa zabezpečí dosiahnutie základných cieľov organizácie. Je plne zodpovedný za formulovanie stratégie a spoluzodpovedný s ostatnými členmi vedenia za implementáciu tejto stratégie. Podieľa sa na jej hodnotení a kontrole. Vypracováva strategické analýzy a nápravné opatrenia pri zistených nedostatkoch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6888/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKRiaditeľ pre rozvoj a stratégiu
SKVedúci útvaru pre obchodné stratégie
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
1213
SK ISCO-08
1213001
ESCO
53
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
1213001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
znalosť základných štandardov koučingu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy identifikácie rizika, analýzy rizika a jeho následkov, riadenia reakcií na riziko, vrátane monitoringu rizika.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment priemyselných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
integrované systémy riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strategický manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Proces strategického riadenia, druhy analýz a stratégií, metódy a postupy hodnotenia a kontroly plnenia stratégie, úrovne strategického manažmentu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémové inžinierstvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania a aplikácie koncepčných a strategických zámerov a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
princípy tvorby inovačnej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
typy a štruktúra expertných systémoch založených na umelej inteligencii
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy prípravy plánov a prognóz
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné portfólio spoločnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podnikové plánovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby obchodnej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
investičné príležitosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
integračné stratégie a plány
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zostavovanie prognóz vývoja ekonomických ukazovateľov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba vedecko-technickej stratégie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia stratégie do praxe
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ovplyvňovanie podnikových procesov v záujme dosiahnutia stanovených cieľov organizácie. Návrh a realizácia nových opatrení na základe spätnej väzby z hodnotenia a kontroly plnenia stratégie.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba personálnej stratégie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Tvorba vhodného organizačného rámca, štruktúry, kultúry a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba obchodnej a marketingovej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Určenie portfólia výrobkov a služieb, trhov, distribúcie, predaja, propagácie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a implementácia nástrojov na podporu strategického riadenia organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane analýzy, výberu a implementácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba výrobnej stratégie a investičných plánov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Určenie veľkosti a umiestnenia výrobnej/prevádzkovej kapacity, zosúladenie výroby, voľby výrobných/prevádzkových kapacít a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba vízie, poslania a strategických cieľov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Identifikácia strednodobých a dlhodobých priorít a cieľov organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba finančnej stratégie
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Tvorba stratégie financovania, akvizičnej stratégie, dividendovej politiky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie a formulácia podnikovej stratégie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie a rozhodovanie o jej obchodnej stratégii
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie a kontrola plnenia stratégie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola stanovených cieľov a kritérií, meranie skutočného plnenia, porovnávanie skutočného plnenia s určenými cieľmi a kritériami (napr. na základe kľúčových ukazovateľov výkonnosti). Vyhodnocovanie spätnej väzby z implementácie stratégie.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a vyhodnocovanie strategických analýz organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Analýza externého (monitoring a predvídanie správania sa konkurentov, hodnotenie atraktívnosti odvetvia, prognózovanie vývoja externého prostredia a pod.) a interného (identifikácia schopnosti podniku – silné stránky, konkurenčné výhody zdroje a pod.) prostredia organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia a vyhodnocovanie stratégie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie výrobkového podnikového portfólia, vrátane návrhu strategických opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Identifikácia súčasnej podnikovej stratégie, aplikácia portfóliovej analýzy, hodnotenie strategických parametrov (napr. v oblasti atraktívnosti odvetví, hodnotenia sily, výkonu podnikateľskej jednotky, strategický súlad).
Perspektíva: Aktuálna
7
definovanie/dizajnovanie stratégie prepojení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na štatistické zisťovania a analýzy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencie a archivácie dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V oblasti stratégie.
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s príslušnými úradmi a inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Štatistický úrad SR, relevantné ministerstvá, regulačné úrady, podnikateľské zväzy, cechy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie nástrojov koučingu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
využitie expertných systémov založených na umelej inteligencii
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
vedenie tímu špecialistov pre stratégiu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie projektového tímu pri príprave a realizácii stratégie v záujme plnenia strategického plánu organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
výber zamestnancov do tímu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.