Patinér a modista v umelecko-remeselnej tvorbe

Patinér a modista v umelecko-remeselnej tvorbePatinér a modista v umelecko-remeselnej tvorbe tvorivo upravuje predmety, kulisy a odevy podľa výtvarných návrhov, pre potreby divadelných, televíznych a filmových inscenácií, aplikovaním rôznych materiálov, maľovaním, tupovaním, lepením, flitrovaním, vyšívaním, batikovaním, zlátením, striebrením a pod. Vyrába odevy a kostýmové doplnky pletením, sieťovaním, háčkovaním, makramé a pod. Dodáva predmetom a odevom patinu rôzneho časového opotrebenia na navodenie dobovej atmosféry a charakteristických prvkov prostredia, a to najmä trhaním, páraním, naparovaním, namáčaním či striekaním. Vyvíja na tieto účely nové originálne technologické postupy. Vyrába pokrývky hláv rôznych historických období šitím, naparovaním na drevené formy do požadovaného tvaru a výtvarne ich upravuje do konečného umeleckého výrazu. Vyrába a vizuálne dotvára čelenky, masky, šperky, náhrdelníky a rôzne kostýmové doplnky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64424/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKKlobučník
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7316
SK ISCO-08
7316004
ESCO
2442
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
7316004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Podnikavosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy pomocných materiálov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
textilné a odevné technológie, linky, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy pri výrobe klobúkov a pokrývok hlavy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia vyšívania
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
techniky a postupy zhotovovania scénických a krojových odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
žehliaca a fixačná technika
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
história módy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia maliarskych prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti maliarskych materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady pri skladovaní polotovarov a hotových výrobkov v klobučníctve
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v základných výtvarných technikách.
Perspektíva: Aktuálna
4
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania textilu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a formy na tvarovanie klobučníckych výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie patinačnej úpravy predmetov, textilných a odevných materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Trhanie, páranie, naparovanie, namáčanie, striekanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie povrchovej úpravy predmetov, textilných a odevných materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Techniky aplikovania rôznych materiálov, maľovanie, tupovanie, lepenie, flitrovanie, vyšívanie, batikovanie, zlátenie, striebrenie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
techniky a postupy patinovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Techniky a postupy patinovania odevov a predmetov z rôznych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
teória farieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v pracovných a technologických postupoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, spôsobu spracovania, pomôcok a materiálov na tvorbu výšiviek
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie vlastných podôb a úprav scénických kostýmov a krojov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Vrátane zhotovovania scénických a krojových odevov.
Perspektíva: Aktuálna
4
návrh a ručné zhotovovanie spoločenských klobúkov rôznych historických období, ozdôb, kvetín z textílií a iných materiálov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné alebo strojové tvarovanie a lisovanie klobúka
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovenie pokrývky hlavy s dodržaním technologického postupu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dotvarovanie a zdobenie pokrývok hlavy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia ručných techník výroby odevov a kostýmových doplnkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Pletenie, sieťovanie, háčkovanie, makramé a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia ručných patinačných techník úpravy odevov a kostýmov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Trhanie, páranie, naparovanie, namáčanie, striekanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba pokrývok hláv šitím, naparovaním na drevené formy a ich výtvarná úprava do konečného umeleckého výrazu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Aplikácia technológie výroby pokrývok hláv.
Perspektíva: Aktuálna
4
povrchová úprava polotovarov a klobúkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strihanie, rezanie, vysekávanie, šitie, zošívanie, prešívanie a štepovanie dielov a častí výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné šitie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dekoratívne spracovanie textílie strojovým šitím, vyšívaním a žehlením
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie, podlepovanie dielov a tepelné tvarovanie výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha strojov na žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie, podlepovanie dielov a tepelné tvarovanie výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia ručných výtvarných techník úpravy predmetov, textilných materiálov a odevov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Maľovanie, tupovanie, lepenie, flitrovanie, vyšívanie, batikovanie, zlátenie, striebrenie rôznych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.