Pracovník správy registratúry

Pracovník správy registratúryPracovník správy registratúry prijíma, eviduje, zoraďuje, ukladá a sprístupňuje registratúrne záznamy a archívy písomností/dokumentov v registratúrnom stredisku a archíve. Zapožičiava uložené písomnosti/dokumenty a vedie registratúrny denník. Vyraďuje neaktuálne dokumenty a zabezpečuje ich bezpečnú likvidáciu v súlade s legislatívou. Vykonáva odbornú starostlivosť o archívy, vrátane ochrany registratúrnych záznamov pred poškodením, znehodnotením, stratou alebo zneužitím. Pracovník registratúry zabezpečuje odbornú archívnu prehliadku príslušným štátnym archívom, prípravu a kompletizáciu záznamov a ich doručenie do príslušného archívu. Poskytuje registratúrne služby organizáciám, spracúva, zoraďuje a vytrieďuje firemnú dokumentáciu, vypracováva registratúrny plán a poriadok pre organizácie a zabezpečuje likvidáciu firemných záznamov v súlade s legislatívou.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6313/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
DERegistraturangestellte
ENFiling officer
SKArchivár
SKSprávca registratúry
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o zaškolení k zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: Potrebné vykonať poučenie zamestnanca k ochrane osobných údajov v prípade, že spravované záznamy obsahujú osobné údaje.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Poznámka: V prípade SZČ sa vyžaduje úplné stredné vzdelanie a 5 rokov praxe v odbore alebo vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore archívnictvo a pomocné historické vedy alebo v príbuznom študijnom odbore
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
4415
SK ISCO-08
4415001
ESCO
1873
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
4415001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy evidencie a archivácie dokumentácie súvisiacej s personálnou agendou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
4
archívna teória a prax
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
metódy vedenia a archivácie právnych dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Blockchain
Digitalizácia, softverizácia
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
práca s dátami príslušného charakteru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
Informačný systém evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Blockchain
Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
postupy využitia spisovej služby
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spravovanie a obeh dokumentov v organizácii, zabezpečovanie evidencie údajov o dokumentoch v elektronickej podobe, vrátane sledovania ich pohybu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Budovanie technických zručností
Digitalizácia, softverizácia
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Online interná a externá komunikácia
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
knižničné a informačné služby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s archívmi a registratúrou
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o zaručenej konverzii, Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a ďalšie právne predpisy týkajúce sa registrov
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
pravidlá a administratívne postupy na archiváciu dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V informačnom systéme.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Elektronizácia dokumentov
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
Digitalizácia, softverizácia
Smart zariadenia a technológie
Elektronizácia dokumentov
4
postupy a metódy vedenia a spracovávania registrov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Elektronizácia dokumentov
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
postupy a spôsoby vedenia požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a iných administratívnych činností, ich spracovávania a archivovania v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Elektronizácia dokumentov
Dátové úložiská a cloudové systémy
Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
vyhľadávanie a poskytovanie dokumentácie uloženej v registratúre podľa stanovených postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
aplikácia zásad a pravidiel registratúrneho poriadku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
vykonávanie práce v súlade so zákonmi, legislatívnymi normami a predpismi v oblasti samosprávy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie registratúrneho plánu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
participácia na tvorbe interných archívnych smerníc
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spisová kontrola archivovaných dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia, triedenie a aktualizácia dokumentácie príslušného odboru služby, príp. úradu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie súvisiacej s registratúrou a archiváciou dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
4
vedenie registratúrneho denníka v zmysle interných noriem
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
triedenie a evidencia dokumentov/písomností podľa registratúrneho poriadku a plánu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Smart zariadenia a technológie
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
ochrana dát v spisovni (práca s utajovanými skutočnosťami)
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Práca s utajovanými skutočnosťami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
skartácia dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie administratívnej agendy, triedenie, evidencia a archivácia účtovných dokladov (likvidačných listov)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Elektronizácia dokumentov
4
vyhľadávanie a zapožičiavanie uloženej dokumentácie v registratúrnom stredisku/archíve podľa interných predpisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitalizácia, softverizácia
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Online interná a externá komunikácia
4
spracovávanie registratúrnych záznamov súvisiacich s výkonom súčinností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Smart zariadenia a technológie
Elektronizácia dokumentov
4
vybavovanie a preberanie písomností v registratúre podľa stanovených postupov a inštrukcií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
praktické používanie informačno-komunikačnej technológie/aplikácie/systému/procesu/domény
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Blockchain
Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
Online interná a externá komunikácia
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
starostlivosť o archivované dokumenty/písomnosti/záznamy v registratúrnom stredisku/archíve
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
Smart zariadenia a technológie
Elektronizácia dokumentov
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
vyraďovanie, skartácia neaktuálnych dokumentov/záznamov v zmysle platnej legislatívy a interných noriem
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
obsluhovanie periférnych zariadení počítačových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.