Špecialista kontrolingu

Špecialista kontrolinguŠpecialista kontrolingu sa podieľa na zodpovednosti za riadenie činností v oblasti kontrolingu - riadenie finančných plánov, kontrolingovej štruktúry a členenia účtov. Medzi jeho hlavné činnosti patrí dohľad nad manažérskym účtovníctvom, spracovanie a vytvorenie dátového modelu pre potreby riadenia, dohľad nad jednotlivými rozpočtami a za prípravu a kontrolu analýz odchýlok (porovnanie konsolidovaného plánu versus skutočnosť). Ďalej je spoluzodpovedný za tvorbu plánov, rolovanie plánov, tvorbu alternatívnych scenárov plánov, prípravu manažérskych reportov. Prezentuje vlastné návrhy nápravných opatrení a prípravu reportov o čerpaní nákladov vedeniu spoločnosti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5555/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENController
SKKontrolór
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2421
SK ISCO-08
2421005
ESCO
808
SK NACE Rev. 2
M69,N82
CPA 2015
M69,N82
Príslušnosť k povolaniu
2421005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy realizácie interných a zákazníckych auditov kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Bussiness Intelligence (BI) reportingové nástroje
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy identifikovania a riešenia vzniknutých konsolidačných konfliktov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy interných kontrol organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontroling
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti daní a účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podvojné účtovníctvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovná závierka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
majetok podnikateľského subjektu, metódy a postupy inventarizácie, odpisy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
spôsoby automatizácie činností spojených s komunikáciou s verejnou správou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-služby
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie plánov kontrol, plánu dlhodobých finančných zdrojov, peňažných tokov, vrátane rozpočtov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie príslušných častí plánov/bilancií a premietanie prognóz cenového vývoja do týchto plánov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie a prerokovávanie plánov kontrolných akcií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola správnosti a úplnosti reportovaných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a kontrola efektívnosti a výkonnosti hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementovanie diaľkového dohľadu s využitím umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
kontrola stavu záväzkov a pohľadávok, spoluúčasť pri kontrolách (inventarizáciách) majetku a zásob, vrátane vyčíslenia výsledkov inventarizácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel, metodík a postupov pri tvorbe rozpočtov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola účtovného systému
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie ekonomickej štatistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie ekonomických rozborov a analýz podľa potrieb organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozbor účtovnej závierky a finančnej situácie podniku, vrátane interpretácie ukazovateľov ekonomickej výkonnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie rozpočtov pre jednotlivé organizačné celky, jednotky či útvary podľa požadovaných kritérií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozpis jednotlivých častí rozpočtu na výkony a služby, rozpis príspevkov a dotácií podľa stanovených zásad
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia rozpočtových zmien a úprav
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie, vyhodnocovanie a spracovávanie rozborov hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie podvojného účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie interných auditov a sledovanie účinnosti nápravných opatrení z interných auditov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie efektívnosti interných kontrol organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vývoja nákladov a jeho vplyvu na všetky časti obchodných a finančných plánov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s Bussiness Intelligence (BI) reportingovými nástrojmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava, spracovanie a zostavovanie podkladov na rozpočet
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vklad údajov v oblasti kontrolingu do systému a zabezpečenie ich aktualizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívna ekonomická a účtovná evidencia o pohybe majetku, zásob, finančných prostriedkov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyplňovanie formulárov a hlásení pre štátne orgány
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a spracovávanie podkladov na finančné analýzy a plánovanie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie výsledkov jednotlivých zisťovaní a kontrol, vrátane zostavovania prehľadov o zistených výsledkoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie a prezentácia výročných správ, štatistických prehľadov a informačných podkladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.