Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontroly

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontrolyRiadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontroly riadi a koordinuje oblasť vnútornej kontroly organizácie so zameraním na zabezpečenie informačných systémov, dodržiavanie interných noriem a všeobecne záväzných predpisov, správne využívanie zdrojov (účelnosť vynakladania prostriedkov) a ochranu majetku organizácie, dosahovanie stanovených cieľov organizácie, výkon a efektivitu jednotlivých pracovníkov, výsledný produkt alebo služby organizácie. Medzi hlavné zodpovednosti patrí: zostavovanie plánu kontrol, dohliadanie na realizáciu plánovaných finančných kontrol, vykonávanie a koordinácia audítorských tímov, zavádzanie pracovných noriem a postupov pre inšpekciu a hodnotenie, kontrola plnenia opatrení z auditu, koordinácia externých audítorských procesov v organizácii, hodnotenie priebehu kontroly, príprava záznamov a správ zo zistení kontrol pre vedenie organizácie, zabezpečenie kontroly/preverenia a vybavovania sťažností ako z interného, tak aj z externého prostredia organizácie, spol...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5544/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKManažér interného auditu
SKManažér vnútornej kontroly
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Poznámka: Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom. Výnimku tvorí vykonávanie audítorskej činnosti, (ak ju riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontroly má vo svojej pracovnej kompetencii) potom je výkon tohto zamestnania regulovaný zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o spôsobilosti na výkon štatutárneho auditu podľa zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Poznámka: Absolvovanie povinnej odbornej praxe v účtovníctve podľa zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 1 písm. d).
ISCO-08
1219
SK ISCO-08
1219005
ESCO
783
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
1219005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomická štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažérsky systém Six Sigma
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti záznamu a protokolu z kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biometria
7
metódy a formy vykonávania kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
7
postupy zostavovania plánu kontrolnej a dozornej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy Slovenskej republiky (súkromné a verejné právo)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s finančnou kontrolou a vnútorným auditom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy o rozpočtových pravidlách verejnej správy, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, o štátnom rozpočte, o finančnej kontrole a o vnútornom audite
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecné záväzné právne predpisy v oblasti platobného styku a platobných kariet
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva v oblasti účtovníctva a daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti audítorskej dokumentácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inteligentné informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
7
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy interných kontrol organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy platobných kariet v bankovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy platobných kariet
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy platobných operácií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: FinTech
7
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné princípy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tuzemské účtovné predpisy, medzinárodné účtovné predpisy, daňové a obchodné zákony a s nimi súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné audítorské štandardy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovná závierka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
audítorské štandardy, predpisy, normy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
fázy procesu vykonávania auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá procedúr činností predstavenstva, dozornej rady a ďalších štatutárnych orgánov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
príprava programu auditu, plánu auditu v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Aplikácia metód riadenia kvality - TQM, Six Sigma, ISO 9000.
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie plánu kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov opatrení z auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie pracovných noriem a postupov určených pre audit
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vymedzenie rozsahu vykonaného auditu a stanovenie priorít auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a kontrola efektívnosti a výkonnosti hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a kontrola súladu činnosti organizácie s príslušnými právnymi a vnútornými predpismi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a kontrola administratívnych personálnych opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia auditov jednotlivých pracovných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola účtovných operácií platobných kariet tuzemskej a medzinárodnej prevádzky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a monitorovanie plnenia prijatých opatrení z kontrol, vrátane ich efektívnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola účtovných dokladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predvedenie príkladu auditu (naplánovanie, príprava, predvedenie, správa, kvalifikácia zistení a interpretácia výsledkov) v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie priebehu kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s digitalizovaným archívnym materiálom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
6
príprava záznamov, správ, protokolov a rozhodnutí zo zistení z kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie a príprava podkladov a správ v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
poskytovanie poradenstva a odporúčaní na zdokonalenie prevádzkových operácií a finančnej situácie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s finančným úradom, daňovými špecialistami, právnikmi a externými audítormi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
flexibilita k novým poznatkom, adaptivita k existujúcim pozitívnym praktikám
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia audítorských tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie realizácie plánovaných finančných kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.