Tlmočník taktilný

Tlmočník taktilnýTlmočník taktilný tlmočí hluchoslepej osobe prostredníctvom dotykovej varianty posunkovej reči, ktorá je prispôsobená komunikačným možnostiam hluchoslepých. Taktilný znakový jazyk je založený na vzájomnom kontakte jednej alebo oboch rúk komunikujúcich, pričom hluchoslepý človek prijíma informácie pomocou aktívneho ohmatávania jednotlivých znakov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496739/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
J ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
ISCED rozšírenie
344,354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Poznámka: Ak máme naplniť NŠZ v oblasti sociálnych služieb, podmienky tlmočníka taktilného upravuje zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.. To znamená nie je to len tlmočník, ktorý je zapísaný najmä pre účely súdov a štátnych orgánov (podľa zákona č. 382/2004 Z. z.), ale vykonáva tlmočnícku činnosť podľa § 44, najmä ods. 3 písm. b) zákona č. 448/2008 Z. z..
Podľa § 84 ods. 10 platia kvalifikačné predpoklady pre artikulačného tlmočníka - v zmysle zákona č. 382/2004 o tlmočníkoch...
Podľa § 84 ods. 11 platia pre výkon taktilného tlmočníka nasledovné kvalifikačné predpoklady:
Fyzická osoba, ktorá nie je tlmočníkom posunkovej reči, artikulačným tlmočníkom a tlmočníkom pre hluchoslepé osoby podľa osobitného predpisu,47) môže podľa tohto zákona vykonávať
c)
taktilné tlmočenie, ak má najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovala akreditovaný kurz taktilného tlmočenia najmenej v rozsahu 450 hodín, z toho 350 hodín praktického nácviku tejto komunikácie,
d)
príslušnú formu tlmočenia podľa písmen a) až c), ak má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika zameranom na surdopédiu a absolvovala akreditovaný kurz v príslušnej forme tlmočenia v rozsahu praktického nácviku komunikácie podľa písmen a) až c) pre príslušnú formu tlmočenia.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz tlmočníka podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 2)
Poznámka: úspešné ukončenie osobitného vzdelávania o spôsobe výkonu činnosti podľa zákona 382/2004 Z.z. "odborné minimum", zloženie skúšky, zloženie sľubu

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Poznámka: Zákon č. 382/2004 Z.z. § 5 ods. 1 písm. d)
ISCO-08
2643
SK ISCO-08
2643005
ESCO
1087
SK NACE Rev. 2
M74,O84,Q88,S96
CPA 2015
M74,O84,Q88,S96
Príslušnosť k povolaniu
2643005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
braillovo písmo
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
jazyková kultúra
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych humanitných vied
2
znaky posunkovej reči
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Taktilná posunková reč a jej charakteristiky, spôsoby komunikácie prostredníctvom taktilnej posunkovej reči.
Popis:
Odporúčala by som vychádzať z akreditovaného kurzu, najmä:
Duálne zmyslové postihnutie, jeho príčiny, dôsledky na komunikáciu.
Heterogenita populácie s hluchoslepotou z pohľadu komunikácie a z pohľadu styku a okolitým prostredím.
Osvojovanie si komunikácie u osôb s duálnym postihnutím vzhľadom na rozličné stupne
postihnutia zraku a sluchu.
Základné zásady komunikácie s osobami s poruchou sluchu a zraku.
Komunikačná systém osôb s hluchoslepotou.
Neverbálne systémy: predmetová komunikácia, piktogramy, plastické piktogramy. Špecifiká
vytvárania piktogramov pre cieľovú skupinu klientov.
Verbálne systémy vychádzajúce z hovoreného jazyka: hovorený jazyk, posunkovaná
slovenčina, taktilná posunkovaná slovenčina, Braillovo písmo, prstová abeceda, dotyková
prstová abeceda, Lormova abeceda, vpisovanie písmen do dlane ((daktylografika), Tadoma.
Verbálne systémy vychádzajúce z posunkovej reči: posunková reč, modifikovaná
posunková reč, taktilná posunková reč, posunkovanie ruka v ruke.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika prípravy koncepcií v oblasti sociálnych služieb, sociálnej inklúzie ohrozených a marginalizovaných skupín, vrátane koncepcie sociálnej inklúzie občanov so zdravotným postihnutím a starších ľudí, koncepcie v oblasti sociálne vylúčených spoločenstiev, koncepcie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a koncepcie štátnej rodinnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
skriptové písma a abecedy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: aplikovanie znalosti ochrany práv ochrany osôb so zdravotným postihnutím
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia tlmočníkov a činností spojených s tlmočníckou činnosťou
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: aplikovanie metód, foriem a techník taktilného tlmočenia
Popis:
Praktické komunikačné formy s osobami s poruchou sluchu (taktilná
posunkovaná slovenčina, taktilná slovenská posunková reč, Lormova abeceda, dotyková
prstová abeceda, vpisovanie písmen do dlane).
Praktické komunikačné formy komunikácie s osobou s poruchou
sluchu a zraku.
Simultánne tlmočenie z hovoreného jazyka do komunikačného systému osoby s poruchou
zraku a sluchu v rozličných životných situáciách – dialógy (napr. pri vybavovaní úradných
záležitostí, komunikácia s neznámou osobou....).
Simultánne tlmočenie z komunikačného systému osoby s poruchou zraku a sluchu do
hovoreného jazyka – dialógy (pri vybavovaní úradných záležitostí, u lekára....).
Rozširovanie posunkovej zásoby v špecifických oblastiach pôsobenia a jej modifikácia pre
potreby osôb s poruchou sluchu a zraku (napr. pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pri
vzdelávaní v školskom prostredí, v styku s rodinnými príslušníkmi....).
Posunkovanie rozličných životných situácií osôb s duálnym zmyslovým postihnutím (nákup,
trávenie voľného času, vzdelávanie, príp. vybavovanie osobných záležitostí na rozličných
úradoch).
Konzekutívne tlmočenie - sprostredkovanie informácií od inej osoby z hovoreného jazyka do
komunikačného systému osoby s duálnym zmyslovým postihnutím .
Konzekutívne tlmočenie od osoby s duálnym zmyslovým postihnutím do hovoreného jazyka.
Perspektíva: Aktuálna
4
tlmočenie poskytovaných informácií
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: znalosť taktilného tlmočenia pre hluchoslepé osoby využívaním dotykovej varianty posunkovej reči, ktorá je prispôsobená komunikačným možnostiam hluchoslepých osôb. Taktilný jazyk je založený na vzájomnom kontakte jednej alebo oboch rúk komunikujúcich, pričom hluchoslepý človek prijíma informácie pomocou aktívneho ohmatávania jednotlivých znakov.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.