Riadiaci pracovník (manažér) v zariadeniach starostlivosti o deti

Riadiaci pracovník (manažér) v zariadeniach starostlivosti o detiRiadiaci pracovník (manažér) v zariadeniach starostlivosti o deti je zodpovedný za poskytovanie sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, alebo zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Riadi a kontroluje chod zariadenia, vytvára rozpočet na prevádzku zariadenia, hodnotí plnenie stanovených úloh. Vedie, motivuje, hodnotí zamestnancov zariadenia, zabezpečuje a podporuje ich vzdelávanie a ďalší rozvoj.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496724/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov
Poznámka: Právne predpisy – Zákon č. 552/2003 Z. z., Zákon č. 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z. regulujú kvalifikačné predpoklady a zaradenie riadiacich pracovníkov pri poskytovaní sociálnych služieb u verejných poskytovateľoch sociálnej služby a tieto časti právnych predpisov platia aj pre všetkých tých poskytovateľov, ktorí získavajú financie na financovanie sociálnych služieb z verejných zdrojov.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
1341
SK ISCO-08
1341000
ESCO
220
SK NACE Rev. 2
Q88
CPA 2015
Q88
Príslušnosť k povolaniu
1341000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Manažérske štýly riadenia a vedenia; zásady vedenia pracovného tímu, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie; komunikačný proces, zásady poskytovania kritiky a spätnej väzby; stratégie riešenia konfliktov; psychohygiena; plánovanie a vyhodnocovanie osobnostného rozvoja zamestnancov; efektívne vedenie porád; osobnostný rozvoj manažéra.
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy financovania organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke a hygienické požiadavky súvisiace so starostlivosťou o dieťa
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a prevencie úrazov, zásady poskytovania prvej pomoci pri úrazoch a poraneniach dieťaťa - základy.
Perspektíva: Aktuálna
4
užívateľská znalosť všetkých aplikácií národného informačného systému sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie informačného systému a vybudovanie databázy poskytovateľov sociálnych služieb
7
úlohy a práca opatrovateľa detí
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Úlohy a práca opatrovateľa detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa; v domácnosti rodiča dieťaťa, v domácnosti opatrovateľky/opatrovateľa detí; v účelových priestoroch zamestnávateľa rodiča vyčlenených na starostlivosť o dieťa.
Perspektíva: Aktuálna
4
mravné hodnoty a etika opatrovateľa detí
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zásady spoločenského správania a vedenia dieťaťa k mravným hodnotám; dodržiavanie etických princípov pri práci opatrovateľa detí; vhodný odev opatrovateľa ako vzor pre dieťa.
Perspektíva: Aktuálna
4
kvalita sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Podmienky kvality sociálnych služieb a ich implementácia, manažment kvality v sociálnych službách a podporné mechanizmy manažmentu kvality v sociálnych službách.
Perspektíva: Aktuálna
7
dokumenty o právach dieťaťa
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Právne úpravy zamerané na starostlivosť o deti - Dohovor o právach dieťaťa; Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím; zákon č. 448/2008 Z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, orientácia v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných vzťahoch, obchodnoprávnych vzťahoch a občianskoprávnych vzťahoch uplatniteľných v možnom profesijnom živote opatrovateľky/opatrovateľa detí; Základy rodinného práva (zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov); sociálnoprávne minimum, schopnosť rozpoznávať potenciálne porušovanie práv dieťaťa a práv osôb so zdravotným postihnutím a v tomto smere iniciovať príslušné orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Perspektíva: Aktuálna
4
odborná terminológia v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Odborná terminológia v oblasti sociálnych služieb, s dôrazom na zariadenia starostlivosti o deti.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie dokumentácie súvisiacej s poskytovaním sociálnej služby
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie a aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem v oblasti personalistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Orientácia v právnych predpisoch súvisiacich so starostlivosťou o deti a s poskytovaním sociálnych služieb a ich uplatňovanie v praxi.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v informačných systémoch sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie interných auditov systému manažérstva kvality a sledovanie účinnosti nápravných opatrení z interných auditov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
profesionálna prezentácia vlastných stanovísk
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prešetrovanie a vybavovanie sťažností, pripomienok a podnetov zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií evidencie a manažmentu klienta v národnom informačnom systéme sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie informačného systému a vybudovanie databázy poskytovateľov sociálnych služieb
7
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Schopnosť motivovať a hodnotiť zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.