Operátor zvárania

Operátor zváraniaOperátor zvárania je osoba, ktorá riadi alebo nastavuje akékoľvek zváračské parametre alebo zoraďuje zváracie zariadenie na mechanizované alebo automatizované zváranie. Vytvára zváraním nerozoberateľné spoje stanovenou metódou zvárania a predpísanými postupmi. Zabezpečuje výrobu z hľadiska množstva a kvality a dodržiava stanovené referenčné údaje. Obsluhuje roboty a poloautomaty a riadi zváracie a technologické zariadenia pri zváraní materiálov v zmysle platnej technickej dokumentácie s použitím rôznych zváracích techník. Priamo vykonáva manuálnu prípravu pred zváraním, obsluhuje zváracie technológie a vykonáva skúšky zvarov. Vykonáva základnú údržbu a kontrolné operácie na výrobku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
496562/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKUstavovač
SKZvárač - operátor
SKZvárač - ustavovač
Odporúčaná úroveň vzdelania
H ?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát operátora zvárania podľa EN ISO 14732
Poznámka: Certifikát operátora zvárania a zoraďovača odporového zvárania pre mechanizované a automatizované zváranie kovových materiálov podľa EN ISO 14732.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7212
SK ISCO-08
7212005
ESCO
2183
SK NACE Rev. 2
C25,C28,C29,C30,C33
CPA 2015
C25,C28,C29,C30,C33
Príslušnosť k povolaniu
7212005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nekonvenčné spôsoby zvárania.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
Nanotechnológie v strojárstve
3
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
3
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zvárania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a smernice vo zváraní
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Príslušné normy pre bezpečnosť pri zváraní, pre skúšky zváračov, pre identifikáciu a hodnotenie chýb zvarov.
Perspektíva: Aktuálna
3
zváracie stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Typy zariadení pre jednotlivé technológie zvárania. Základné pravidlá obsluhy a údržby zváracích zariadení. Automatizácia a robotizácia pri zváraní. Obsluha zváracích robotov a automatov. Základné vlastnosti zváracích robotov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kovové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Základné charakteristiky kovových materiálov a ich zliatin, zvariteľnosť ocelí.
Perspektíva: Aktuálna
3
prídavné materiály na zváranie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Druhy prídavných materiálov pre jednotlivé technológie zvárania a zvárané materiály a spôsob zaobchádzania s nimi.
Perspektíva: Aktuálna
3
zváracie roboty, poloautomaty a automaty
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Základné vlastnosti zváracích robotov, poloautomatov a automatov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Nové trendy v strojárstve
3
vlastnosti zváracích prípravkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základy kontroly kvality zvarov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vizuálne kontroly, pevnostné skúšky, metalografické posudzovanie, deštruktívne a nedeštruktívne metódy.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby spájania materiálov s nanoštruktúrou
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Spôsoby zvárania.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
3
metódy údržby zváracích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
3
aditívne technológie vo zváraní
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ochranné pracovné pomôcky pri práci. Zásady bezpečnosti a ochrany pri práci a ochrany pred požiarmi.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch na zváranie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola dodržiavania technológií a postupov zvárania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné technické operácie pri spájaní, obrábaní a spracovaní kovových i nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné opravy zvarov vykonaných robotom
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vyváranie, naváranie.
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava a zostavovanie častí zvarencov, ich spájanie stehovaním a príprava na zváranie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Príprava pracoviska na zváranie podľa stanoveného postupu zvárania a technickej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
3
spájanie materiálov s nanoštruktúrou
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zváranie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
3
zváranie a naváranie pomocou aditívnych technológií
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
3
bodové zváranie robotizovanými prostriedkami
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
údržba strojov a zariadení, náradia a súčiastok
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Údržba strojov a zariadení s ohľadom na ich životnosť a na trvalo udržateľný rozvoj.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Základné nastavovanie, ošetrovanie a diagnostikovanie poruchy zváracieho zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
3
prenášanie materiálu ručne alebo jeho prevoz prostredníctvom prostriedkov na manipuláciu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení na rôzne druhy zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Obsluha zváracích zariadení na zváranie kovov a plastov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové trendy v strojárstve
3
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
3
využitie a uplatnenie smart zariadení a technológií v technologickej praxi
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.