Pracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodách

Pracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodáchPracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodách zabezpečuje činnosti súvisiace so správou, hospodárením a využívaním rybárskych revírov na voľných vodách. Zabezpečuje realizáciu zarybňovacích plánov, monitoring fyzikálnochemických vlastností vodného prostredia a zdravotného stavu ichtyofauny, technický stav zariadení s dodržiavaním zooveterinárnych, environmentálnych a bezpečnostných predpisov, kontrolné odlovy, starostlivosť o prirodzené neresiská a kontrolu dodržiavania zásad výkonu rybárskeho práva. Vedie sprievodnú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
496502/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKRybársky hospodár vnútrozemských vôd
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz rybárskeho hospodára podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 6 ods. 5)
Poznámka: Kurz rybárskeho hospodára zakončený skúškou - akreditovaný. Vrátane odbornej praxe - odbor rybárstvo a vodný manažment v trvaní 5 dní.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát o absolvovaní hydrobiologického kurzu – povrchové a pitné vody
Poznámka: Cieľom odborného kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky hydrobiológie povrchových a pitných vôd s možnosťou mikroskopickej determinácie vzoriek. Rozsah kurzu: 20 hodín, teoretická a praktická časť.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
6222
SK ISCO-08
6222000
ESCO
2121
SK NACE Rev. 2
A03
CPA 2015
A03
Príslušnosť k povolaniu
6222000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby výlovu rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v rybárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy športového rybolovu a jeho podiel na spotrebe rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútrozemské zarybňovacie plány
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy kontrolných odlovov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady hospodárenia a využívania rybárskych revírov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné druhové triedenie rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zdroje znečistenia vnútrozemských vôd a ich dopad na úhyn rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy vyhodnocovania zdravotného stavu ichtyofauny
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy starostlivosti o prirodzené neresiská
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovné postupy pri odlove rýb elektrickým agregátom a zásady BOZP pri jeho používaní
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy hospodárskych výlovov vo voľných vodách
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby reprodukcie rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby vyhodnocovania stavu biologickej rovnováhy v konkrétnej oblasti
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady tvorby a ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a spôsoby odberu vzoriek na monitorovanie fyzikálnochemických vlastností vodného prostredia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy určovania nežiaducich dôsledkov ľudskej činnosti na hospodárenie vo voľných vodách
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby vedenia a obsluhy malých plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie princípov a metód ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Orientácia v právnych predpisoch životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie zarybňovacieho plánu pre konkrétny revír na základe ichtyologického prieskumu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie komplexných plánov rybničného hospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring fyzikálnochemických vlastností vodného prostredia a zdravotného stavu ichtyofauny
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výkon dohľadu nad technickým stavom zariadení používaných vo vnútrozemských vodách
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
implementácia postupov pri meraní základných fyzikálnochemických parametrov vody
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analyzovanie odborných ekologických informácií a dát z monitoringu krajiny a jej prírodných zložiek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
terénna analýza vlastností vody
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie hospodárskej dokumentácie rybárskej organizácie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha elektrického agregátu na odlov rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie správneho postupu na odber vzoriek vody, vodných živočíchov a ich uchovanie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odbery vzoriek rýb a vody
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie a správne umiestnenie hniezda na prirodzený neres zubáča veľkoústeho
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie rastu a zdravotného stavu rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrolné výlovy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o prirodzené neresiská
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia rybničných zooveterinárnych opatrení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odbahňovanie rybničného dna
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie a obsluha malých plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Prostriedky lodnej dopravy (lode, člny...)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.