Psovod

PsovodPsovod za pomoci služobného psa vykonáva samostatný výkon strážnej služby, hliadkovej, obchádzkovej, pátracej i poriadkovej služby. Vykonáva činnosť aj v oblasti kontroly, ochrany objektov, dodržiavania verejného poriadku, bezpečnosti, ochrany zdravia a majetku občanov. Vykonáva činnosti na úseku eskortnej, pátracej, poriadkovej i špecializovanej činnosti. V špecializovanej kynológii za pomoci služobného psa vyhľadáva osoby, omamné a psychotropné látky, výbušniny, strelné zbrane a strelivo, akcelerátory požiarov a pašované tabakové výrobky. Pri manipulácii so zadržaným materiálom postupuje tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo strate. Zabezpečuje ďalší výcvik psa v súlade s cieľom jeho využitia. Zabezpečuje starostlivosť o psa, správnu výživu a kontroluje jeho zdravotný stav. Pri svojej činnosti sa dôsledne riadi zákonom o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496429/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Poznámka: V prípade Psovoda pracujúceho v Policajnom zbore určuje požadovanú kvalifikačnú úroveň zákon o Policajnom zbore, v prípade Psovoda pracujúceho v Zbore väzenskej a justičnej stráže určuje požadovanú kvalifikačnú úroveň zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
5164
SK ISCO-08
5164005
ESCO
1940
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
5164005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ustanovenia osobitných a interných právnych predpisov z oblasti špeciálnej kynológie zboru a ich uplatňovanie vo výkone služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, o Slovenskej informačnej službe, o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kynológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vedomosti o výcviku a práci so psami.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a techniky výcviku psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika výcviku služobného psa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy veterinárnej starostlivosti o služobného psa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy vykonávania dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy sebaobrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardizované postupy v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a predpisy výkonu väzby a trestu odňatia slobody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a metódy spisovania hlásení a vedenia príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a pravidlá vykonávania kontroly ciel, iných vybraných priestorov a miestností v nepravidelných intervaloch, tak, aby bol v priebehu 6 mesiacov prehliadnutý celý ústav
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postup pri manipulácii s drogami a ich vzorkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo strate
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy vykonávania kontroly batožín preeskortovaných väzňov, osôb vstupujúcich do ústavu, prehliadky návštevných miestností, prehliadky balíkov korešpondencie, batožiny a dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém okamžitého hlásenia zistených skutočností nadriadenému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie právnych predpisov o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola ciel, iných vybraných priestorov a miestností v nepravidelných intervaloch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na rozhodovanie, príprava rozhodnutia a vydávanie rozhodnutia v rámci ucelených agend
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
vystupovanie podľa zásad služobnej zdvorilosti a vojenského vystupovania vo vzájomnom styku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prístup a zaobchádzanie s väznenými osobami, správanie sa k nim v súlade s právami a povinnosťami pracovníka väzenskej služby, s právami a povinnosťami väznených osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca a manipulácia s odsúdenými a obvinenými v súlade s ustanoveniami zákona o výkone trestu odňatia slobody a zákona o výkone väzby v objektoch súdov a prokuratúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie základnej veterinárnej starostlivosti o služobného psa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
samostatná a bezpečná manipulácia so strelnou zbraňou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s drogami a ich vzorkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo strate
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výcvik psov v súlade s cieľom využitia psa
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie prác so služobným psom v zmysle úloh Zboru väzenskej a justičnej stráže
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie samostatného odborného výkonu strážnej a eskortnej činnosti v ústave, najmä úloh pri strážení, eskortovaní alebo bezprostrednom prenasledovaní osôb, vrátane výkonu štátnej služby so služobným psom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie samostatných rutinných odborných činností s premenlivými informáciami, zvládnuteľnými v rámci existujúcich štandardov alebo zaužívaného postupu so stanovenými výstupmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie technických pomôcok a prostriedkov pri službe v oblasti dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie správnej taktiky výcviku a vykonávania zákrokov so služobným psom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie činností v súlade s organizáciou Zboru, základnými dokumentmi a činnosťami potrebnými na výkon štátnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie dohľadu a ochrany s použitím služobného psa alebo špeciálnych technických zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana objektov a priestorov väzníc s možnosťou použitia zbraní alebo donucovacích prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásahové akcie pri narušení bezpečnosti chránených objektov, zadržiavanie narušiteľov a zaisťovanie miesta činu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie časti zverenej agendy vyžadujúcej koordináciu prác v rámci služobného úradu s ostatnými príslušníkmi zboru, najmä s príslušníkmi zboru zaradených na úseku preventívno-bezpečnostnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.