Kapitán

KapitánKapitán velí rote alebo organizačnému celku úrovne rota podľa rozkazov veliteľa. Vedie samostatnú agendu alebo velí organizačnej odbornej súčasti veliteľstva alebo štábu príslušnej úrovne. Riadi, organizuje a kontroluje výkon štátnej služby podriadených profesionálnych vojakov a jednotiek, zabezpečuje, aby podriadení profesionálni vojaci boli náležite vycvičení, vyškolení a riadne oboznámení so služobnými predpismi, vojenskými rozkazmi, nariadeniami, príkazmi a pokynmi, ako aj s informáciami potrebnými na riadny výkon štátnej služby. Vykonáva kontrolné a hodnotiace činnosti a samostatné odborné špecializované činnosti. Vedie podriadených profesionálnych vojakov k dodržiavaniu základných povinností a služobnej disciplíny, vyvodzuje dôsledky z neplnenia základných povinností a z porušovania služobnej disciplíny, vykonáva disciplinárnu právomoc a plní ďalšie úlohy podľa osobitného predpisu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496281/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 až § 6 Vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z . o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov v znení Vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 319/2021 Z. z.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 96 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ISCO-08
0110
SK ISCO-08
0110008
ESCO
4
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
0110008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy a zásady všeobecného, personálneho a vojenského manažmentu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a zásady vykonávania a riadenia personálnej práce u svojich podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
právne predpisy upravujúce výkon štátnej služby profesionálneho vojaka
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy tvorby krízového plánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
zásady prípravy, výcviku a velenia rote alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne pri plnení mierových a bojových úloh
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
taktické postupy a činnosti jednotiek pozemných a vzdušných síl
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a zásady velenia a riadenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy obsluhy a údržby vojenských dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vykonávania vysokošpecializovaných odborných činností v rámci príslušnej vojenskej odbornosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy logistického zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy ženijného zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné metódy a princípy radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zodpovednosti za bojovú, mobilizačnú a morálnu pripravenosť podriadeného vojenského útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operačné postupy a platná legislatíva súvisiaca s odbornou činnosťou v rámci vojenskej odbornosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a prostriedky plánovania a riadenia základnej a odbornej prípravy a výcviku podriadených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zodpovednosti za bojovú, odbornú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť príslušníkov podriadených jednotiek
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky vykonávania štátnej služby podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vnútorných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poznatky o organizácii, výzbroji a bojových možnostiach príslušnej zložky OS SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy vykonávania samostatných odborných špecializovaných činností s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a pravidlá tvorby koncepčných, normotvorných a metodických dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady zabezpečenia dodržiavania zásad ochrany utajovaných skutočností a ochrany osobných údajov v rámci organizačnej zložky, zodpovednosti za schvaľovanie výberu osôb na prácu s utajovanými skutočnosťami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy organizácie, výzbroja a bojových možností príslušnej jednotky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vykonávania individuálnej agendy, technických a technologických vysokoodborných činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy riadenia a koordinovania nosných častí komplexu zložitých systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy spisovania hlásení a vedenia príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna transformácia verejnej správy
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie kontrolnej a hodnotiacej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spisovanie hlásení a vedenie príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna transformácia verejnej správy
7
príprava koncepčných, normotvorných a vykonávacích dokumentov v oblasti verejnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
samostatná a bezpečná manipulácia so strelnou zbraňou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a riadenie kontrolnej činnosti v rote
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie poznatkov o úrovni vycvičenosti, odborných a morálnych kvalitách jednotlivých príslušníkov roty, o skutočnom stave vycvičenosti a pripravenosti roty, prípadne realizácia opatrení proti konaniu narušujúcemu pripravenosť roty
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za bojovú, mobilizačnú a morálnu pripravenosť podriadeného vojenského útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za bojovú, odbornú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť príslušníkov roty
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
velenie príslušníkom roty alebo príslušníkom iného porovnateľného vojenského organizačného prvku pri plnení mierových a bojových úloh
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
plánovanie, organizovanie a riadenie výcviku, odbornej prípravy a výchovy príslušníkov roty, hodnotenie výcviku a navrhovanie opatrení na zvýšenie jeho efektívnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie výcvikových a bojových úloh a riadenie hospodárstva roty, vydávanie denného vojenského rozkazu veliteľa roty na spresnenie výkonu štátnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vytváranie personálnych a materiálnych podmienok na splnenie plánovaných úloh a rozhodovanie o pridelení výzbroje, ostatnej techniky a ďalšieho materiálu roty podriadeným.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie vyčleňovania príslušníkov roty do bojového rozdelenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie prípravy a výcviku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
vedenie výcviku roty a prípravy veliteľov čiat a družstiev
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a udržiavanie nepretržitého velenia a spojenia s organickými i pridelenými jednotkami (organizačnými zložkami) a včasné prenikanie rozkazov a nariadení veliteľa k nim
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie individuálnej agendy, technických a technologických vysokoodborných činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a výkon odborných alebo špecializovaných odborných činností v rámci vojenskej odbornosti pri plnení alebo zabezpečovaní plnenia úloh stanovených vojenskému útvaru (organizačnej zložke)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Výzbroj
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.