Odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutiaOdborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia spravuje agendu peňažných príspevkov určených na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. V zmysle platnej legislatívy a nariadení rozhoduje o priznaní, odňatí, prerušení a zastavení peňažného príspevku; obnovení, znížení, zvýšení alebo vrátení peňažného príspevku na kompenzáciu. Počíta výšku peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a zodpovedá za správny výpočet. Poskytuje fyzickej osobe základné sociálne poradenstvo podľa osobitného predpisu. Vykonáva zúčtovanie nedoplatkov a preplatkov pri peňažných príspevkoch na kompenzáciu. Vykonáva úkony na účely zaobstarania si potrebných podkladov pre rozhodnutie. Vykonáva kontrolu účelnosti kompenzácie. Zadáva a eviduje údaje do informačných systémov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496232/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3353
SK ISCO-08
3353001
ESCO
1682
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3353001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a formy práce v poradenskom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
6
legislatíva v oblasti kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Evidencia došlej a odoslanej pošty v informačnom systéme, znalosť náležitostí rozhodnutia v zmysle správneho poriadku, znalosť náležitostí, ktoré musí obsahovať formálny list alebo dokumenty organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia; Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia; Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1231/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa rozširuje nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa tieto nariadenia doteraz nevzťahovali.
Perspektíva: Aktuálna
6
etika jednania s občanom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy prešetrovania a vybavovania sťažností a petícií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálne poradenstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém tvorby rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Tvorba rozhodnutí v správnom konaní o peňažných príspevkoch na kompenzáciu, o odňatí a zastavení výplaty, odňatí, zastavení výplaty, obnovení výplaty, znížení alebo zvýšení peňažného príspevku na kompenzáciu, odňatí a zastavení výplaty peňažného príspevku na kompenzáciu a povinnosti fyzickej osoby vrátiť preukaz, povinnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „ŤZP“), alebo fyzickej osoby, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP, vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť, o vyplatení alebo uložení povinnosti vrátiť rozdiel medzi výškou poskytnutého jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu a výškou jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu určeného na základe dokladu o skutočnej cene, o určení alebo uvoľnení osobitného príjemcu, o ustanovení opatrovníka, ustanovení znalca, o zastavení a prerušení konania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6
postupy tvorby odborných stanovísk vo veciach peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy výpočtu peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy odborných činností spočívajúcich v rozhodovaní o peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metodika kontroly v oblasti poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ŤZP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a spôsoby riešenia podnetov a podaní občanov v oblasti poskytovania príspevku na kompenzáciu dôsledkov ŤZP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca v informačnom systéme RSD (riadenie sociálnych dávok)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá evidovania elektronických dokumentov a korešpondencie v informačnom systéme DMS (document management system)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatívne normy v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia; zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti; zákon 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny; zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Orientácia v dokumentácii príslušného úradu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri tvorbe koncepcií a metodiky v oblasti peňažných príspevkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Tvorba koncepcií a metodických usmernení v oblasti poskytovania príspevkov na kompenzáciu ŤZP pre podriadené subjekty (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR koordinuje úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v tejto oblasti).
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola a overovanie podporných dokladov k predkladaným žiadostiam o finančné príspevky a žiadostiam o úhradu platieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie kontroly účelnosti poskytnutého príspevku v oblasti poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ŤZP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie kontrol poskytovaných služieb, vrátane kontrol priamo v teréne
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vykonávanie kontrol účelnosti poskytovaného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP.
Perspektíva: Aktuálna
6
zadávanie údajov do Informačného systému evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poskytovanie poradenstva pre občanov v oblasti poskytovania príspevku na kompenzáciu dôsledkov ŤZP.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
6
spolupráca s ďalšími orgánmi a inštitúciami, ktoré sú vecne príslušné na poskytovanie údajov súvisiacich so štátnymi sociálnymi dávkami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
6
dodržiavanie etických štandardov vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prešetrovanie sťažností občanov a vykonávanie kontroly prijatých opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie zúčtovania nedoplatkov a preplatkov pri peňažných príspevkoch na kompenzáciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozhodovanie v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Rozhodovanie o priznaní, obnovení výplaty, znížení alebo zvýšení peňažného príspevku na kompenzáciu ŤZP a povinnosti fyzickej osoby vrátiť preukaz, povinnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP, vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť, vyplatení alebo uložení povinnosti vrátiť rozdiel medzi výškou poskytnutého jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu a výškou jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu určeného na základe dokladu o skutočnej cene.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.