Odborný pracovník v oblasti rozpočtu

Odborný pracovník v oblasti rozpočtuOdborný pracovník v oblasti rozpočtu pripravuje, spracúva a zostavuje návrh rozpočtu podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy. Sleduje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami, vypracúva správy o vývoji rozpočtového hospodárenia, súhrnné výkazy a rozpočtové opatrenia. Sleduje a vyhodnocuje plnenie rozpočtu a pripravuje návrhy na úpravu rozpočtu. Pripravuje podklady k záverečnému účtu a rozpisuje schválené záväzné ukazovatele. Vypracúva rozbory hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu. Podieľa sa na príprave podkladov k rozpočtu a samotného rozpočtu v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, zákona o štátnom rozpočte, zákona o finančnej kontrole a audite, zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zákona o účtovníctve.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496189/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3313
SK ISCO-08
3313006
ESCO
46
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3313006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy o rozpočtových pravidlách verejnej správy, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, o štátnom rozpočte, o finančnej kontrole a o vnútornom audite
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6
ekonomické vedomosti z oblasti sledovania nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy financovania rozpočtových a príspevkových organizácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
finančné účtovníctvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy cenových kalkulácií zohľadňujúcich všetky vstupy a faktory ovplyvňujúce konečnú hodnotu nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
činnosť a fungovanie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
finančná a daňová štátna správa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy finančnej kontroly v samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika na programové rozpočtovanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtových pravidiel verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6
postupy v oblasti financovania a rozpočtovania v štátnej správe a verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systému riadenia a kontroly prostriedkov poskytovaných z fondov EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie plánov a rozpočtov na nákup majetku, prevádzku, správu a údržbu zvereného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
voľba a uplatňovanie vhodných účtovných metód a postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie návrhu reálneho rozpočtu podľa platnej rozpočtovej klasifikácie na príslušné rozpočtové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zostavenie návrhu záverečného účtu za príslušnú oblasť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovovanie zásad rozpisov rozpočtov a iných rozpočtových pravidiel
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba návrhu rozpočtov kapitol, štátneho fondu, výhľadov, rozpis výdajových rámcov, príslušných rozpočtových limitov a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba finančného vysporiadania (vzťahov) so štátnym rozpočtom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie rozpočtu, úloh a termínov v rámci projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
overovanie procesu implementácie prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie a vyhodnocovanie financovania projektov, programov a aktivít
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov podľa rozpočtovej klasifikácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6
návrhy na úpravu rozpočtu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Príprava rozpočtových opatrení a návrhov na úpravu rozpočtu.
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie rozborov hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6
zostavovanie, sledovanie a vyhodnocovanie rozpočtu, vrátane návrhu a uskutočnenia rozpočtových zmien
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6
vyhodnotenie požiadaviek na tvorbu rozpočtu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava, spracovanie a zostavovanie podkladov na rozpočet
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
6
prejednávanie plánov/rozpočtov a ich zmien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.