Špecialista v oblasti práv a kultúry národnostných menšín

Špecialista v oblasti práv a kultúry národnostných menšínŠpecialista v oblasti práv a kultúry národnostných menšín sa podieľa na tvorbe štátnej politiky v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín. Pripravuje strategické a koncepčné materiály v danej oblasti a podieľa sa na koncepčnej, metodickej a koordinačnej činnosti v oblasti zachovania, rozvoja a podpory kultúry príslušníkov národnostných menšín. Na príprave materiálov a stratégií participuje aj s príslušníkmi národnostných menšín, ktorých sa dané materiály týkajú. Pripravuje stanoviská a návrhy k legislatívnym a nelegislatívnym opatreniam súvisiacim s postavením a právami príslušníkov národnostných menšín. Pripravuje podklady k tvorbe správ o plnení medzinárodných zmlúv v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín. Štátnu politiku, stratégie a koncepcie týkajúce sa zachovania, rozvoja a podpory kultúry národnostných menšín a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva spoluvytvára so špecialistami na Ministerstve kultúry SR. Plní úlohy v rámci sekre...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
495935/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2632
SK ISCO-08
2632008
ESCO
844
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2632008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne pravidlá tvorby zákonov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívny postup v oblasti práv a kultúry národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
politické, právne a administratívne princípy, postupy a metódy vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kultúrna politika a menšinová politika
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy podieľania sa na zabezpečení participácie príslušníkov národnostných menšín na riešení vecí, ktoré sa ich týkajú
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Rozhodnutia orgánu verejnej správy, označenie orgánu verejnej správy, úradné formuláre, komunikácia v jazyku menšiny, ...
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá označovania v jazyku národnostnej menšiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V obci, dopravné značky, v odborných publikáciách, v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie, označovanie ulíc, geografické značenia, informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá informovanosti verejnosti v jazyku národnostnej menšiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Oznamy obce, zverejňovanie informácií
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania kultúry občanov národnostných menšín a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy plnenia úloh v rámci sekretariátu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy prípravy stanovísk a návrhov k legislatívnym a nelegislatívnym opatreniam súvisiacim s postavením a právami príslušníkov národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém plnenia úloh v oblasti tvorby a realizácie štátnej politiky rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a koordinovania systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania gestorstva v rámci dotačného systému v oblasti prerozdeľovania finančných prostriedkov na ochranu a podporu zachovania a rozvoja identity národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy tvorby štátnej politiky a prípravy strategických a koncepčných materiálov v oblasti práv a kultúry národnostných menšín v oblasti zachovania, rozvoja a podpory práv príslušníkov národnostných menšín a zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Datamining
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
postupy a metódy prípravy podkladov k tvorbe správ o plnení medzinárodných zmlúv v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy zabezpečovania gestorstva dotačného programu Kultúra národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Smernica vedúceho Úradu vlády č. 4/2014 zo dňa 12.02.2014 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém poskytovania dotácií na zachovanie, vyjadrenie, ochranu a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
záväzná metodika na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií v programe Kultúra národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
systém prípravy koncepčných materiálov, metodík a ostatných usmernení v oblasti kultúry národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie koncepčných a metodických materiálov v oblasti rozvoja kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov strategických a koncepčných materiálov v oblasti zachovania, rozvoja a podpory práv príslušníkov národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vypracovávanie koncepčných, metodických a odborných materiálov v oblasti rozvoja kultúry národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie stanovísk a pripomienkovanie návrhov právnych predpisov a nariadení súvisiacich s danou problematikou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predkladanie podnetov na prijatie zákonov, ich zmeny a doplnenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola žiadostí o poskytnutie dotácie z hľadiska dodržania účelu, podmienok a spôsobu poskytovania dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie a spracovávanie podkladov k správe o stave používania jazykov národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov systémových riešení na podporu ochrany práv národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava stanovísk a návrhov k legislatívnym a nelegislatívnym opatreniam súvisiacim s postavením a právami príslušníkov národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe štátnej politiky a príprave strategických a koncepčných materiálov v oblasti zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Datamining
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
príprava podkladov k vyhláseniu výzvy na predkladanie žiadostí v programe Kultúra národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov k tvorbe správ o plnení medzinárodných zmlúv v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín predovšetkým Rámcového dohovoru o ochrane národnostných menšín a Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov k podnetom občanov za nedodržanie pravidiel na úseku používania jazykov menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie kancelárskych balíkov na prezentáciu výsledkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladov pre legislatívnu zmenu v oblasti zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia so žiadateľmi v súvislosti s predkladaním žiadostí o poskytnutie dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plnenie úloh v rámci sekretariátu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečením činnosti výboru, koordinovanie príprav správ v súlade so štatútom výboru, príprava podkladov a informácií potrebných pre činnosť výboru, zabezpečovanie zverejňovania informácií o činnosti výboru a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koordinačnej a metodickej činnosti pri zabezpečovaní participácie príslušníkov národnostných menšín na riešení vecí, týkajúcich sa práv príslušníkov národnostných menšín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie dotačného programu Kultúra národnostných menšín Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti dotácií na ochranu a podporu zachovania a rozvoja identity a kultúry národnostných menšín a jeho administrácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.