Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože

Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kožeOperátor zariadenia na úpravu kožušín a kože obsluhuje stroje a zariadenia zabezpečujúce spracovanie surovej kože až na finálny produkt - kožušiny a usne, ktoré sa ďalej využívajú na výrobu kožušinových a kožených výrobkov. Za pomoci príslušných zariadení čistí, upravuje a triedi surovinu, vykonáva obsluhu zariadení a potrebné operácie pred, počas a po procese činenia ako aj ďalšie pomocné manuálne práce a operácie súvisiace s presunom a prípravou kože a kožušín. Vykonáva tiež obsluhu strojov a zariadení pri konečnej úprave kožušín a usní, vrátane kontroly kvality, triedenia, uskladňovania a balenia. Pri svojej práci dôsledne dbá na ekologické aspekty výroby, zušľachťovania a úpravy kožušín, pričom používa inovatívne postupy a poznatky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2367/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKÚpravár kože
SKÚpravár kožušín
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Osvedčenie na obsluhu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8155
SK ISCO-08
8155000
ESCO
2651
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
8155000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
materiály v kožušníckej a v kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Druhy a vlastnosti kožušín a usní, chyby materiálov, spôsoby rozborov a skúšok.
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v garbiarskej, kožiarskej a kožušníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia a pracovné postupy pri úprave kožušín a spracovaní kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
technológia spracovania kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v garbiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby posudzovania kvality usní a kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne technológie, poznatky a postupy pri výrobe a opravách výrobkov z kožušín a usní
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
3
metódy a postupy obsluhy a základnej údržby strojov a zariadení v garbiarskej, kožiarskej a kožušníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy nastavovania, obsluhy a základnej údržby strojov a zariadení na úpravu kožušín a kože.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
Automatizácia vo výrobe
3
technológia úpravy kožušín a kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Automatizácia dokončovacích procesov
3
chemické procesy a chemikálie pri činení kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklačné technológie "ChemCycling"
3
ekologické postupy pri nakladaní s odpadmi a odpadovými vodami pri úprave kožušín a kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
3
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a pracovných postupoch v garbiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie kvality kožušín a kožušinových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Patrí sem medzioperačná a výstupná kontrola kvality kožušín, prípadne aj usne (napr. "double face" kože) ale aj posúdenie vhodnosti a spôsobu ich použitia na danom kožušinovom výrobku a vplyv na finálnu kvalitu kožušinového výrobku.
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie a triedenie surových koží podľa kvality
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava kožušín pred procesom činenia
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Čistenie, miazdrenie, orezávanie, namáčanie, príprava aktivačných a činiacich roztokov.
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava a spracovanie usní a kožušín po procese činenia
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Obsluha zariadení na sušenie, olejovanie, napínanie, zmäkčovanie, brúsenie, zostrihanie, lisovanie, farbenie, orezanie, oprava chýb a úprava vzhľadu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Automatizácia dokončovacích procesov
3
starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v garbiarskej a kožušníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
meranie, triedenie, skladovanie a expedícia hotových usní a kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia ekologických postupov pri nakladaní s odpadmi a odpadovými vodami z garbiarne
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Aplikácia ekologických postupov pri nakladaní s odpadmi a odpadovými vodami pri spracovaní a úprave kožušín a kože.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
3
obsluha zariadení počas činenia kože na kožušiny
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Činiace bubny - činenie, neutralizácia, olejovanie a obsluha zdvíhacích zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Normy (technické normy, ISO normy...)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.