Administratívny pracovník správy a evidencie majetku

Administratívny pracovník správy a evidencie majetkuAdministratívny pracovník správy a evidencie majetku zabezpečuje správu a evidenciu hmotného a nehmotného majetku a majetkových súborov organizácie a vykonáva s tým spojené administratívne úlohy podľa platných právnych predpisov a interných noriem organizácie. Zaznamenáva zmeny v evidencii majetku. Dohliada na jeho zápis, inventarizáciu, účtovné vedenie a odpisovanie v účtovných záznamoch, až po vyraďovanie z majetku. Zabezpečuje a kontroluje jeho presun, prevod alebo úschovu. Eviduje opravy a náklady na údržbu majetku. Vykonáva kontroly majetku. Zodpovedá za správnosť dokumentácie majetku a plnenie zákonných, účtovných a daňových povinností vo vzťahu k nemu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
22984/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENAsset administrator
SKReferent pre správu majetku
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
4311
SK ISCO-08
4311002
ESCO
1791
SK NACE Rev. 2
M69,N82
CPA 2015
M69,N82
Príslušnosť k povolaniu
4311002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
podniková ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
Digitálna bezpečnosť
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
postupy a metódy hodnotenia dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti správy a evidencie majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 593/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, Zákon č. 50/1976 Stavebný zákon v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
4
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
Digitalizácia pracovného miesta
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné zmluvy
4
problematika poistenia majetku
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: InsurTech
4
majetok podnikateľského subjektu/organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dlhodobý a krátkodobý majetok, zásoby a pod. Majetok z hľadiska spôsobov jeho správy a evidencie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
PropTech
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Inteligentná a nákladovo efektívna správa aktív
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
4
tuzemské účtovné predpisy, medzinárodné účtovné predpisy, daňové a obchodné zákony a s nimi súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
postupy a metódy odpisovania majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Hmotného a nehmotného majetku.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy oceňovania majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Hmotného a nehmotného majetku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
postupy a metódy vyraďovania majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Hmotného a nehmotného majetku.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
pravidlá a administratívne postupy na archiváciu dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
Elektronizácia dokumentov
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
druhy obstarania majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kúpa, vytvorenie vlastnou činnosťou, získaním práv na výsledky duševnej tvorivej činnosti, bezodplatným nadobudnutím, prevodom podľa právnych predpisov, preradením z osobného užívania.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Hmotného a nehmotného majetku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
Digitalizácia pracovného miesta
4
doklady súvisiace so správou a evidenciou majetku, vrátane ich náležitostí
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Skladové karty, bloky, štítky, evidenčné listy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: PropTech
Elektronizácia dokumentov
4
systém evidencie majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Informačný systém evidencie majetku organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
postupy a procesy reklamácie, opráv a servisu majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Online interná a externá komunikácia
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy inventúry: dokladová a fyzická inventúra; druhy inventarizácie: riadna a mimoriadna. Inventarizačný rozdiel: prebytok, manko, škoda, prirodzený úbytok. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
proces predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné zmluvy
Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
4
princípy a pravidlá rokovania s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie stanovených právnych predpisov v danej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
orientácia v poistných zmluvách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: InsurTech
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri zostavovaní rozpočtov a plánov pri zabezpečovaní majetkovej správy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podľa prepočtov, sumarizácií, výsledkov inventúr a potrieb.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
Digitálna bezpečnosť
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
PropTech
4
kontrola správnosti a úplnosti reportovaných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie čerpania rozpočtu v rámci správy majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
4
kontrola účtovných dokladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola vecných a formálnych náležitostí účtovných dokladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca na inventarizácii majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
4
monitorovanie a analýza dát, práca s databázami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
Digitálna bezpečnosť
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
fyzický súpis majetku, prepočty a sumarizácia hodnôt
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Inteligentná a nákladovo efektívna správa aktív
4
evidencia súvisiaca so správou majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovávanie a evidencie zmlúv o nájme, opravách, údržbách, rekonštrukciách majetku organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
PropTech
Inteligentná a nákladovo efektívna správa aktív
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
príprava podkladov na analýzy a štatistiky týkajúce sa správy majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
Digitalizácia pracovného miesta
Elektronizácia dokumentov
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
spolupráca na vypracovaní inventúrneho súpisu majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
spolupráca pri príprave reportov týkajúcich sa majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti prírastku, úbytku majetku v členení na vyradený majetok odpredajom, vyradený majetok likvidáciou, vyradený majetok darovaním, presuny majetku, odpisy majetku mesačne a kumulatívne a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
4
spracovávanie inventarizačných zoznamov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dopĺňanie zoznamov inventára, sledovanie jeho pohybov, vrátane evidencie a výkazníctva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
inventarizácia zásob tovaru a materiálu v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
4
dohadovanie a uzatváranie obchodných zmlúv súvisiacich so správou majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie údržby, opráv, prenájmu majetku/budov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
PropTech
Online interná a externá komunikácia
Inteligentné zmluvy
Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
zabezpečovanie opráv, údržby a odborných prehliadok majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Online interná a externá komunikácia
Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
4
nákup hmotného a nehmotného majetku organizácie a zaradenie do evidencie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Nákup majetku. Označenie majetku etiketami (príslušný čiarový kód).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
4
zabezpečovanie riadenia skartačnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.