Odborný pracovník pre správu a vymáhanie pohľadávok

Odborný pracovník pre správu a vymáhanie pohľadávokOdborný pracovník pre správu a vymáhanie pohľadávok spracováva a vedie agendu pohľadávok organizácie. Monitoruje a analyzuje stav pohľadávok klientov voči organizácii. Komunikuje s právnym oddelením (právnikom) a zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s vymáhaním pohľadávok od klientov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
22512/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKReferent správy pohľadávok
SKSprávca pohľadávok
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Prax sa odporúča v oblasti vymáhania pohľadávok.
ISCO-08
3313
SK ISCO-08
3313003
ESCO
1481
SK NACE Rev. 2
M69,N82
CPA 2015
M69,N82
Príslušnosť k povolaniu
3313003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
organizačné správanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s pohľadávkami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Mimosúdne vymáhanie pohľadávok, súdne vymáhanie pohľadávok (súdny výkon rozhodnutia, exekúcia, konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
4
podnikové plánovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Náležitosti dodávateľských, odberateľských faktúr, dobropisov, ťarchopisov a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spotrebné dane, daň z pridanej hodnoty a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie vedenia pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dokumentácia súvisiaca s pohľadávkami organizácie a jej náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. zmluvy (o pôžičky, úvery, kúpne zmluvy, zmluvy o dielo a iné zmluvy), faktúry, dodacie listy, doklady o prevzatí tovaru, objednávky, zmenky a ďalšie doklady súvisiace s pohľadávkou.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Účtovných dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
metodické pokyny a usmernenia v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnosti a zmien právnych predpisov v oblasti vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca na tvorbe a určovaní postupov v oblasti vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring a analýza stavu pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. monitoring zmien v oblasti faktúr, platobných podkladov a dokladov (napr. storno, čiastočné storno faktúry a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola úhrad pohľadávok po lehote splatnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola bankových výpisov, vyrovnanie položiek zákazníkov, správne spárovanie platby a faktúr v bankovom výpise.
Perspektíva: Aktuálna
4
inventarizácia pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Odsúhlasovanie a eskalovanie neuhradených zostatkov, vrátane alokovania platieb klientov a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
4
archivácia, zálohovanie a obnova databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
4
príprava dokumentácie súvisiacej s vymáhaním pohľadávok od klientov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vypracovanie upomienky/písomnej výzvy pri vzniku pohľadávky (informácia o neuhradenej faktúre v dohodnutej čiastke alebo čiastke uvedenej v zmluve, napr. nájomnej a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na analýzy a reporty súvisiace s vymáhaním a zabezpečovaním pohľadávok organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava pravidelných písomných správ a analýz o celkovom stave pohľadávok.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie a vedenie agendy pohľadávok organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Sledovanie stavu pohľadávok evidovaných v informačnom systéme organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba prehľadov dlžníkov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie kompletných, aktuálnych a presných klientskych údajov a ich zmien v informačnom systéme organizácii. Vypracovávanie prehľadov dlžníkov podľa potrieb obchodného, finančného a ďalších oddelení. Monitoring dlžníkov a pohľadávok za účelom navrhovania opatrení na zabránenie nárastu pohľadávok.
Perspektíva: Aktuálna
4
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
navrhovanie dohôd a splátkových kalendárov v prípade platobnej neschopnosti dlžníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Prerokovávanie zákazníckych limitov s obchodným oddelením. Spolupráca s právnym oddelením s cieľom voliť najlepšie a najúčinnejšie riešenie v čiastkových prípadoch porušenia platobnej morálky. Stanovovanie ratingov zákazníka/dlžníka s finančným oddelením organizácie pod..
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
spolupráca s príslušnými úradmi, inštitúciami a organizáciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie postupov a metód vymáhania pohľadávok tretími stranami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri postupovaní nevymožených pohľadávok súdnym exekútorom a mandátnym spoločnostiam
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s dlžníkom o záväzku voči veriteľovi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. písomné alebo telefonické kontaktovanie dlžníka o neuhradenom záväzku voči veriteľovi s cieľom splnenia svojho záväzku v čo najkratšom možnom termíne. Dohadovanie termínov úhrad a splátkových kalendárov. Riešenie konfliktov a sporov s dlžníkmi v oblasti záväzku voči veriteľovi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.