Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment veľkých firemných klientov

Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment veľkých firemných klientovPoradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment veľkých firemných klientov poskytuje odborné informácie a poradenstvo v oblasti finančných produktov a služieb banky danému segmentu klientov. Pripravuje a zabezpečuje komplexnú ponuku a predaj bankových produktov domácim a medzinárodným firemným klientom z produktového portfólia banky. Navrhuje a realizuje individuálne riešenia podľa potrieb klienta, spolupracuje pritom so špecializovanými útvarmi banky a externými subjektmi. Zabezpečuje ponuku a realizáciu investičných riešení, špeciálne úverové obchody, ako aj komplexnú starostlivosť o klientov, riadenie a rozvoj vzťahov s klientmi, akvizíciu nových klientov a obchodných partnerov. Spolupracuje pri riešení sťažností a reklamácií klientov. Vo svojej činnosti využíva smart zariadenia a technológie. Zabezpečuje primeranú klientsku ziskovosť a efektívnosť realizovaných obchodov pre banku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
1955/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKVzťahový (Relationship) manažér pre veľkých korporátnych klientov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)
Poznámka: Pre základný stupeň odbornej spôsobilosti.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Doklad o zaškolení povinnej osoby k zákonu č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o zaškolení k zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa prax v bankovníctve alebo v ekonomických, resp. finančných útvaroch vo firmách.
ISCO-08
2412
SK ISCO-08
2412003
ESCO
1472
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
2412003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Posúdenie klienta.
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Rozumie odborným pojmom z oblasti finančného riadenia podniku (efektívnosť investícií, analýza a plánovanie finančných dát, kapitálová štruktúra, princíp cash flow a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Využívanie marketingových nástrojov, princípov a zásad vzťahového marketingu.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady vedenia obchodného rozhovoru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
obchodné právo
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
aplikovaná informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
FinTech
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Posudzovanie z pohľadu možností financovania projektu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy finančnej analýzy
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Vyhodnocovanie kredibility klienta.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
prehľad subjektov finančného sektora
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Možnosti vytvárania konzorcií.
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické bankovníctvo
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
7
medzinárodný obchod a bankovníctvo
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Medzinárodné obchodné zmluvy, zahraničný platobný styk.
Perspektíva: Aktuálna
7
bankovníctvo, bankové produkty a služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: FinTech
7
úverový obchod
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy platobných kariet v bankovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
investičné bankovníctvo
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
princípy obchodu s nehnuteľnosťami so záložným právom
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
investičné príležitosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: FinTech
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
6
dodacie podmienky incoterms
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
etika poradenstva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie ponuky a realizácia investičných riešení a úverových obchodov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia, analýza a posudzovanie neobvyklých obchodných operácií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnotenie rizika osoby klienta pri povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie individuálnych riešení predaja bankových produktov a služieb podľa potrieb klientov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a kompletizácia dokladov a podkladov na uzatváranie zmlúv, realizáciu obchodov a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti bankových produktov a služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V oblasti bankových produktov a služieb a správy úverového portfólia.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie obchodných rokovaní
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: S potencionálnymi alebo existujúcimi klientmi banky.
Perspektíva: Aktuálna
7
osobné prejednávanie podmienok so zákazníkom pri predaji služieb a produktov, či uskutočňovaní bankových operácií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia bankových služieb v oblastiach depozitných a platobných produktov, platobného styku (i v cudzej mene)
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s ďalšími odbormi banky pri zabezpečovaní služieb klientom
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sprostredkovávanie obchodov na bankovom finančnom trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Forwardové, spotové a ďalšie operácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
prejednávanie podmienok poskytnutia úveru s klientmi vybraného segmentu, vrátane prejednávania prípadných zmien zmlúv, zmien splátok úverov alebo odkladu splátok
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prerokovávanie obchodných prípadov, obchodov, operácií a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie nových klientov banky a obchodných partnerov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
akvizičné činnosti v oblasti bankových produktov, obchodu a služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a získavanie mandátov od významných a bonitných klientov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia investícií a úverových obchodov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie komunikačnej a výpočtovej techniky v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
6
projektové riadenie v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.