Bookmaker

BookmakerBookmaker tvorí, vypisuje a pozastavuje stávkové udalosti. Sleduje a vyberá športové (zápasy, súťaže, preteky, dostihy) alebo nešportové (spoločenské, politické alebo iné udalosti verejného záujmu) stávkové udalosti náhodného charakteru. Na základe určenia rizík vypracováva, stanovuje a v prípade potreby upravuje a vydáva kurzové lístky. Vychádza zo svojich poznatkov o príslušnom športe, z množstva štatistických údajov, ako aj informácií o možných náhodných vplyvoch, poprípade aj zo skúseností, ktoré nadobudol ako bývalý hráč, tréner, rozhodca alebo športový manažér. V rámci možností digitalizácie využíva najnovšie technológie na trhové analýzy, analýzy hráčskeho správania a spätnej väzby. Komunikuje so zákazníkmi prostredníctvom telefónu, chatboxu alebo emailu a spolutvorí atraktívne hráčske prostredie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17766/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENBettor
ENBookie
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
4212
SK ISCO-08
4212001
ESCO
1806
SK NACE Rev. 2
R92
CPA 2015
R92
Príslušnosť k povolaniu
4212001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
Bussiness Intelligence (BI) reportingové nástroje
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
3
postupy komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom chatbotov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
4
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
matematická (teoretická) štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
teória pravdepodobnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie so zákazníkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
Online interná a externá komunikácia
4
metódy a princípy tvorby stávkových udalostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
metódy určovania rizík pri stanovovaní kurzov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
princípy vyhľadávania náhodných udalostí ovplyvňujúcich kurzy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
metódy sledovania a výberu športových a nešportových stávkových udalostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vyspelá umelá inteligencia a analytika
Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá príslušného športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardizované postupy v rámci činnosti bookmakera
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Online interná a externá komunikácia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie metodiky pre prácu so zákazníkom a aktívne riadenie zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
Online interná a externá komunikácia
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie odborných komentárov, posudkov a stanovísk k štatistickým výsledkom a vývojovým trendom za účelom určenia stávkových kurzov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Online interná a externá komunikácia
4
stanovovanie výšky kurzu stávok
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie účtov a prognóz vývoja štatistických ukazovateľov jednotlivých športových subjektov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Ako napr. družstvá, jednotlivci, skupiny, turnaje a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Online interná a externá komunikácia
4
určovanie rizík za účelom stanovovania kurzov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
analýza hráčskeho správania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
4
sledovanie taktiky budúcich súperov a jej analýza v oblasti športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Sledovanie taktiky budúcich súperov a jej analýza z hľadiska výsledkov zápasov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
práca s Bussiness Intelligence (BI) reportingovými nástrojmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
3
vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
zálohovanie dátových súborov a knižníc
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
4
tvorba, dopĺňanie a spracúvanie databázy o stávkových udalostiach
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
tvorba, vypisovanie a pozastavovanie stávkových udalostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizovaná komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom chatbotov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
4
autorizácia a schvaľovanie stávok
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Online interná a externá komunikácia
4
získavanie relevantných údajov o súperoch a súperiacich tímoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Získavanie informácií, ktoré môžu mať vplyv na výsledky športových udalostí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.