Pomocný pracovník v akvakultúre

Pomocný pracovník v akvakultúrePomocný pracovník v akvakultúre vykonáva práce pridelené priamym nadriadeným. Udržiava zeleň, čistí a udržiava objekty chovu rýb a rybochovné zariadenia. Aplikuje hnojivá podľa pokynov nadriadeného, vykonáva drobné opravy hrádzí a pomôcok určených na výlovy, udržiava brehové porasty a rybochovné zariadenia. Pomocný pracovník v akvakultúre tiež vykonáva pomocné práce pri premiestňovaní, výlovoch a distribúcii rýb, pomáha pri výlovoch a distribúcii rýb a kŕmi ryby podľa stanovených rozpisov. Čistí a dezinfikuje odchovné a sádkovacie zariadenia na chov rýb. Vedie základnú prevádzkovú dokumentáciu a sprievodnú dokumentáciu podľa pokynov priameho nadriadeného a zabezpečuje základnú starostlivosť o stroje, prístroje a zariadenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1715/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKChovateľ rýb
SKRybár
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9216
SK ISCO-08
9216000
ESCO
2881
SK NACE Rev. 2
A03
CPA 2015
A03
Príslušnosť k povolaniu
9216000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
2
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
2
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedie základnú prevádzkovú dokumentáciu a sprievodnú dokumentáciu podľa pokynov priameho nadriadeného.
Perspektíva: Aktuálna
2
stavby na farme
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby chovu rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné príčiny zmeneného správania rýb.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby výlovu rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
náuka o rybách
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby kŕmenia a výživy rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ochorenia a zdravotný stav rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy zabezpečovania hygieny prostredia na chov rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
prostriedky používané na ochranu pred rybožravými predátormi
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
stavby, zariadenia a technológie v chove rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pomocné pracovné prostriedky a zariadenia pri výlove jednotlivých druhov rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné druhové triedenie rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technické procesy v akvakultúre a technické parametre jednotlivých operácií pri chove rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
RAS systémy v akvakultúre
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: RAS systém v prevádzke - kŕmenie, čistenie, váženie, dezinfekcia chovných priestorov, monitoring základných parametrov (množstvo kyslíku, teplota vody, pH hodnota).
Perspektíva: Aktuálna
2
prevádzková a sprievodná dokumentácia v chove rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby reprodukcie rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
dezinfekčné prostriedky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
zaznamenávanie aplikácie krmiva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zaznamenávanie aplikácie hnojív, dezinfekčných a ďalších prostriedkov na chov rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie evidencie o chove a reprodukcii rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
odstraňovanie pobrežných porastov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
starostlivosť o zariadenia IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
2
opravy záťahovej siete a výplet kesera
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava, použitie a údržba náradia a pracovných pomôcok na chov rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ošetrovanie a údržba rybničných zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
opravy a údržba rybničných zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha a údržba RAS systému v akvakultúre
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Obsluha RAS systém v prevádzke - kŕmenie, čistenie, váženie, dezinfekcia chovných priestorov, monitoring základných parametrov (množstvo kyslíku, teplota vody, pH hodnota).
Perspektíva: Aktuálna
2
drobné opravy telesa hrádze
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Drobné povrchové úpravy hrádze (navážanie zeminy, pokladanie betónových kociek, drobné úpravy z dôvodu vymytia a pod.)
Perspektíva: Aktuálna
2
údržba farmy
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Čistenie odchovných a sádkovacích zariadení pre chov rýb.
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie a sanitácia sádky pre ryby
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Používanie chemických dezinfekčných a iných pracovných prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
2
starostlivosť o rybochovné zariadenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
používanie chemických dezinfekčných prostriedkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
meliorácia, hnojenie a vápnenie rybníkov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
chov rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
dodržiavanie pracovného postupu pri hnojení kaprového rybníka
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
starostlivosť o ryby a ich čistenie
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Premiestňovanie a distribúcia rýb.
Perspektíva: Aktuálna
2
kŕmenie a prikrmovanie rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od prírodných podmienok.
Perspektíva: Aktuálna
2
využívanie nástrojov umelej inteligencie v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
2
odbahňovanie rybničného dna
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha rybárskej mechanizácie, rybničných zariadení a ich údržba
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výlov rýb zo špeciálnych zariadení a ich expedícia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky lodnej dopravy (lode, člny...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.