Operátor stroja na pletenie (pletiar)

Operátor stroja na pletenie (pletiar)Operátor stroja na pletenie (pletiar) obsluhuje a monitoruje stroje, linky a zariadenia na výrobu všetkých druhov úpletov s využitím rôznych textilných materiálov a väzieb, prípadne nastavuje vzory pomocou inovatívnych metód pletenia. Zásobuje stroje materiálom, odstraňuje príčiny chýb v pletení, zodpovedá za technológiu pletenia pre jednotlivé vyrábané artikle a vykonáva ďalšie súvisiace úkony. Priebežne sleduje prevádzkyschopnosť a technologické parametre obsluhovaného zariadenia a výstupných produktov a stará sa o ošetrovanie a bežnú údržbu príslušného zariadenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
1658/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKPletiar
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8152
SK ISCO-08
8152002
ESCO
2666
SK NACE Rev. 2
C13,C14
CPA 2015
C13,C14
Príslušnosť k povolaniu
8152002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie textilnej a odevnej výroby, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
druhy pomocných materiálov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia strojového pletenia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy hľadania chýb textilných a odevných materiálov a produktov, spôsoby ich rozborov a skúšok
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby manipulácie s materiálom, skladovania, baliaceho a adjustačného procesu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy ručného pletenia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pracovné postupy pri pletení hladkých a vzorovaných úpletov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy údržby a ošetrovania strojov a zariadení v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne metódy a postupy v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Inovatívne postupy pri vykonávaní pomocných, prípravných, obslužných a manipulačných prác v textilnej a odevnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
3
základy automatizácie a digitalizácie v technologickom procese pletenia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne oblečenie a obuv
Technologické inovácie strojného vybavenia
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie inovatívnych metód a postupov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne oblečenie a obuv
3
monitorovanie pletiarskych strojov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhodnotenie kvality pleteniny
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Identifikácia a označenie chýb na pletenine.
Perspektíva: Aktuálna
3
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásobovanie strojov materiálom
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba pletiarskych strojov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odstraňovanie drobných chýb a nerovností na pletenine
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie inovatívnych postupov pri vykonávaní pomocných, prípravných, obslužných a manipulačných prác v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
3
manipulácia s materiálom, skladovanie, baliaci a adjustačný proces v textilnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha pletiarskych strojov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Vrátane nastavovania pletiarskych strojov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Vrátane ich monitorovania.
Perspektíva: Aktuálna
3
pletenie hladkých a vzorovaných úpletov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.