Kľúčové trendy sektora do roku 2030

Trendovo je možné sektor charakterizovať ako vysoko dynamický, rýchlo sa rozvíjajúci a meniaci. Medzi kľúčové trendy, opäť po jednotlivých sub-segmentoch, patria:

Očakáva sa, že nové prvky digitálnej komunikácie a výpočtových schopností prinesú do konca tohto desaťročia novú perspektívu tzv. „digitálnej spoločnosti”. Táto perspektíva ešte viac zdôrazní potrebu gigabitového pripojenia a spojenia zdrojov a konzumentov dát, informácií a znalostí. Ešte pred koncom tohto desaťročia budú podniky potrebovať špecializované gigabitové prepojenia a dátové infraštruktúry na cloud computing a spracovanie údajov, pričom vysokovýkonná výpočtová technika si bude na spracovanie údajov v reálnom čase vyžadovať terabitové pripojenia, aj nad rámec dnešných úvah o 5G. Tvorba stratégie rozvoja ľudských zdrojov pre informačné technológie a telekomunikácie teda prebieha v čase, keď globálnu ekonomike charakterizuje prechod k štvrtej priemyselnej revolúcii (Priemysel 4.0), ktorá je akcelerovaná práve digitálnou transformáciou a globálnymi trendami, ktoré boli uvedené vyššie. Vplyv digitálnej transformácie na ľudské zdroje je rastúci a taký enormný a prelomový, že v jeho kontexte musíme rozvoj ľudských zdrojov pre digitálnu ekonomiku vnímať širšie než iba v chápaní sektora. Dôležitým faktorom pre úspešné zvládnutie budúcich technologických, sociálnych a ekonomických výziev je práve aktívny, prediktívny s trendami zladený vzdelávací systém v tom najširšom vnímaní (formálne, neformálne a celoživotné vzdelávanie).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.