Poslanie sektora

Sektor informačných technológií a telekomunikácií zahŕňa poskytovanie IT[1] a telekomunikačných[2] služieb a vývoj softvéru[3]. Toto odvetvie sa stáva, popri spracovateľskom priemysle, stále viac a viac dôležitejšou súčasťou slovenskej ekonomiky a zohráva dôležitú a nezastupiteľnú úlohu v zabezpečovaní konkurencieschopnosti a udržateľného rastu Slovenska. Prispieva k rozvoju priemyselnej aj nepriemyselnej ekonomiky s vyššou pridanou hodnotou, zvyšovaniu odbornej zamestnanosti a know-how v regiónoch, k účinnému zvyšovaniu, resp. zmene zručností potrebných pre budúce profesie a zároveň napomáha národnému hospodárstvu zapájať sa do globálnej informačnej a digitálnej ekonomiky. Sektor je nositeľom nástrojov a technológií, ktoré umožnia, podporia a rozvinú digitálnu transformáciu spoločnosti. Informačné technológie a telekomunikácie prinášajú riešenia, ktoré sú žiadané a nevyhnutné v každom sektore ekonomiky a vďaka ktorým dokážu organizácie (či už komerčné alebo verejné) zvyšovať svoju produktivitu a prosperitu. Rast produktivity a prosperity sektorov a celých krajín v súčasnosti vo veľkej miere závisí od stupňa využívania IKT a od veľkosti či rastu IKT sektora v tej ktorej krajine.

Po ekonomickej stránke patrí sektor IT a telekomunikácií medzi najvýraznejších tvorcov pridanej hodnoty. Toto špecifikum sektora je dané relatívne vysokým podielom nákladov na ľudský kapitál vzhľadom na celkové náklady firiem. Sektor má nižšie potreby surovinových nákladov či nákladov na umiestnenie svojich výrobných priestorov. Poslaním sektora je aj podpora ostatných sektorov v oblasti poskytovania prístupu, spracovania a ochrany dát, informácií a znalostí a transferu inovácií.

Úspech podnikov, regionálnych a národných ekonomík v digitálnej transformácii bude závisieť od ich schopnosti osvojiť si nové digitálne technológie rýchlo a efektívne a implementovať ich vo všetkých oblastiach, vrátane priemyselných ekosystémov, ekosystémov komerčných a verejných služieb. Celá ekonomika Slovenska sa v nasledujúcich rokoch bude musieť pripraviť na razantný nástup umelej inteligencie, automatizácie, robotizácie a veľkých dát (BigData). Prepojenie hardvérových aj softvérových robotov s umelou inteligenciou urýchli ich zavádzanie do priemyselných podnikov, oblasti služieb a verejných inštitúcií, čo v budúcnosti zmení celé sektory ekonomiky.

Telekomunikačné siete a služby[4] ako špecifická zložka sektora sa v čoraz väčšej miere stávajú infraštruktúrami založenými na internete s úzko prepojenými širokopásmovými sieťami a digitálnymi službami. Internet sa stáva dominantnou platformou pre komunikáciu, služby, vzdelávanie, ako aj súčasťou spoločenského a politického života. Preto existencia dostatočne robustnej, bezpečnej a funkčnej komunikačnej infraštruktúry digitálnej konektivity je nevyhnutným predpokladom pre sociálny a hospodársky rast, konkurencieschopnosť, sociálne začlenenie a digitálne služby vo verejnom záujme, resp. pre digitálnu transformáciu a budovanie informačnej spoločnosti Túto infraštruktúru budú tvoriť vysokorýchlostné siete s veľmi vysokou kapacitou, pričom optické siete budú tvoriť základ pre mobilné siete novej generácie (napr. 5G), ktoré umožnia permanentnú prepojiteľnosť všetkých systémov, ich vzájomnú komunikáciu a samozrejme ich efektívne riadenie a dohľad.

Z pohľadu kompetencií a ich vývoja do roku 2030 je možné IKT segment (a zároveň tiež životný cyklus IKT riešení) charakterizovať ako prienik viacerých užšie špecializovaných podnikateľských modelov:

  1. analýza dát a informácií s použitím výpočtových prostriedkov
  2. dizajn, návrh a konzultácia IKT riešení, či už s použitím softvérových alebo hardvérových prvkov
  3. vývoj, tvorba a testovanie IKT riešení pre zákazníka
  4. poskytovanie a riadenie IKT služieb pre dodávku, implementáciu v podmienkach zákazníka, a to riešení na úrovni počítačových či komunikačných sietí, výpočtovej infraštruktúry ako aj aplikačného vybavenia
  5. projektová, riadiaca a konzultačná činnosť priamo súvisiaca s niektorou z vyššie zmienených fáz životného cyklu.

Typický polčas rozpadu znalostí v IKT sektore kontinuálne klesá a už v súčasnosti sa blíži k 2 – 3 rokom, čo je doba kratšia než väčšina možností formálneho vzdelávania.


[1] SK NACE2 kód: 63 Informačné služby

[2] SK NACE2 kód: 61 Telekomunikácie

[3] SK NACE2 kód: 62 Programovanie, počítačové poradenstvo a súvisiace služby

[4] V súčasnosti je z hľadiska stratégií a legislatívy EÚ preferovaný pojem „elektronické komunikačné siete a služby“. Používa sa taktiež v slovenskej legislatíve a strategických dokumentoch.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.