Manažérske zhrnutie

Sektor bude v najbližších piatich rokoch potrebovať doplniť na trh práce v priemere približne tisíc zamestnancov ročne a približne 80 % z toho bude tvoriť náhrada pracovných síl. Do roku 2025 bude čeliť nedostatku pracovných síl.

Sektor má v súčasnosti 0,9 %-ný podiel na tvorbe HDP v SR a tento podiel z dlhodobého pohľadu mierne klesá. Najvyšší podiel na celkovom HDP sektora má divízia 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov, ktorá spolu s divíziou 36 Zber, úprava a dodávka vody tvoria 96 % celkového HDP sektora. Sektor má dominantné zastúpenie predovšetkým v Košickom kraji a v Banskobystrickom kraji, ktoré tvoria spolu 34 % celkového HDP sektora v SR. Príspevok sektora k HDP je pod priemerom EÚ.

Do zahraničia smeruje 41 % produkcie, predovšetkým z divízie 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov. Sektor voda, odpad a životné prostredie má aktívne saldo obchodnej bilancie, vyvážame o 91 % viac produktov sektora ako dovážame. Hlavným importovaným aj exportovaným produktom je odpad.

Sektor sa podieľa na celkovej investičnej aktivite v SR 2,2 %-ami a patrí medzi sektory s priemernou investičnou aktivitou.

Takmer každý tretí pracujúci v sektore pracuje vo veľkej spoločnosti s 1 000 a viac zamestnancami.

V sektore pracuje 24 tisíc osôb, čo predstavuje 1 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v SR. Z hľadiska počtu zamestnancov ide o piaty najmenší sektor. Veľké podniky majú dominantné postavenie nielen z hľadiska tvorby HDP, ale aj z hľadiska zamestnanosti. Dominantné zastúpenie majú podniky so 100 – 499 zamestnancami, ktoré prispievajú k tvorbe HDP sektora 31 %-mi a zamestnávajú 6 tisíc osôb, t. j. 23 % pracujúcich sektora. Najviac pracujúcich je vo veľkostnej kategórii 1 000 a viac zamestnancov s podielom 29 % na celkovej zamestnanosti sektora. Najväčšími zamestnávateľmi v sektore sú Slovenský vodohospodársky podnik, Východoslovenská vodárenská spoločnosť a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorí zamestnávajú 29 % zamestnancov sektora. V sektore v súčasnosti pracuje o 23 % menej osôb ako pred 20 rokmi. Najviac klesol počet zamestnancov v hlavných triedach zamestnaní 8 Operátori a montéri strojov a zariadení a 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. Zároveň vzrástol počet pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov a administratívnych pracovníkov. Z regionálneho hľadiska má dominantné postavenie Bratislavský kraj, ktorý zamestnáva takmer štvrtinu zamestnancov sektora, pričom 60 % z nich dochádza za prácou z iného kraja. Tento prevažne „mužský“ sektor (78 % zamestnancov tvoria muži) sa vyznačuje pomerne vysokým podielom stredoškolsky vzdelaných zamestnancov – približne 2/3 zamestnancov má stredoškolské vzdelanie.

Aj napriek relatívne nízkemu podielu sektora na zamestnanosti SR, tento podiel je v medzinárodnom meradle nadpriemerný. V EÚ pracuje v tomto sektore 0,8 % pracujúcich.

V sektore je podpriemerná produktivita práce a podpriemerná mzda tak v SR, ako aj v medzinárodnom meradle. Hodinová mzda je na úrovni 47 % hodinovej produktivity práce v sektore.

Priemerná hrubá mesačná mzda v sektore je na úrovni 1 096 EUR a je o 13 % nižšia ako v SR. Od roku 2010 vzrástla o 38 %. Sektor patrí medzi 6 sektorov s najnižšími mzdami. V priemere vyprodukuje zamestnanec za rok 30,5 tisíc EUR pridanej hodnoty, čo je 11 % pod priemerom v SR. Patríme medzi krajiny s najnižšou produktivitou práce tohto sektora v EÚ. Produktivita sektora v SR je 4 až 5 násobne nižšia ako napríklad v Dánsku, Rakúsku, Írsku, Nórsku, či na Islande. Výška mzdy sa vo veľkej miere odvíja práve od produktivity práce a v priemere v krajinách EÚ tvorí 43 % produktivity práce. V SR je tento podiel na úrovni 47 %. V tomto sektore je tak na mzdy zamestnancov alokovaných v SR viac z vytvorenej hodnoty ako vo väčšine krajín EÚ, avšak nízka produktivita tohto sektora v SR bráni rastu výraznejšiemu rastu miezd.

Sektor bude v najbližších piatich rokoch potrebovať doplniť na trh práce v priemere približne tisíc zamestnancov ročne a približne 80 % z toho bude tvoriť náhrada pracovných síl. Do roku 2025 bude čeliť nedostatku pracovných síl.

V priebehu najbližších piatich rokov bude v sektore dodatočne potrebných 5 tisíc zamestnancov v sektore. Z korešpondujúcich odborov vzdelania sa v období 2021 – 2025 uplatní v sektore približne 500 absolventov a sektor tak bude čeliť nedostatku pracovných síl a bude musieť hľadať pracovné sily aj s nekorešpondujúcou kvalifikáciou. Medzi zamestnania s najvyššími potrebami trhu práce do roku 2025 patrí Smetiar, Vodič smetiarskeho vozidla, Strojník vodohospodárskych zariadení a Pracovník spracovania a likvidácie odpadov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.