Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Manažérske zhrnutie

Sektor remesiel a osobných služieb zahŕňa v rámci hospodárstva veľmi široké spektrum činností, týkajúcich sa remeselnej výroby v potravinárstve a kultúre, remeselných živností v stavebníctve a strojárstve, osobné služby, bezpečnostné a pátracie služby, tradičné remeslá a mnoho ďalších špecifických činností.

V sektore Remeslá a osobné služby dominujú tuzemské podniky s 96 %-ným zastúpením a 88 %-ným podielom na zamestnanosti sektora. Jedná sa o sektor s významným postavením malých podnikateľských subjektov do 19 zamestnancov.

V rámci národného hospodárstva sa tento sektor vyznačuje pomerne vysokým priemerným vekom zamestnaných osôb. Za posledných desať rokov sa podstatne zvýraznilo zastúpenie vyšších vekových kategórií zamestnancov, došlo najmä k značnému zvýšeniu podielu zamestnancov vo veku 60 a viac rokov na celkovom počte zamestnancov v sektore. Z uvedeného vyplýva, že sektor bude musieť zvládnuť značnú výzvu spojenú s náhradou zamestnancov odchádzajúcich do starobného dôchodku, keďže mladšie vekové kategórie majú v rámci sektora jednoznačne najmenšie zastúpenie.

Sektor remesiel pravdepodobne bude čeliť nedostatku absolventov.

Sektor remeslá a osobné služby patrí medzi sektory s priemerným potenciálom automatizácie.

V priebehu najbližších piatich rokov bude dodatočne potrebných 31,4 tisíc pracujúcich v sektorovo špecifických zamestnaniach, 80 % potrieb trhu práce bude tvorených náhradou pracovných síl. V sektore sa však uplatňuje len malé množstvo absolventov z korešpondujúcich odborov vzdelania a pri udržaní týchto vývojových tendencií sa očakáva, že do roku

2025 sa v sektore uplatní len približne 1,5 tisíc absolventov z korešpondujúcich odborov vzdelania. Najvyššie potreby trhu práce v sektore budú v zamestnaniach Pracovník fyzickej ochrany majetku, Pracovník v oblasti súkromnej bezpečnosti, Kaderník, Prevádzkový technik elektroúdržby a Kozmetik.

Štát v rokoch 2016 – 2019 neposkytol sektoru remeslá a osobné služby žiadnu investičnú pomoc na podporu konkurencieschopnosti a rozvoja. Investičné stimuly boli nulové.

Sektor remeslá a osobné služby patrí medzi sektory s podpriemernými investíciami do vedy a výskumu. Na tvorbe celkových výdavkov do vedy a výskumu v SR sa nepodieľa. Sektor taktiež neinvestuje do inovácií a ani sa nepodieľa na celkových výdavkoch do inovácií v SR.

Kritické činitele (vplyvy, negatívne činitele, ktoré môžu ohroziť konkurenčnú schopnosť sektora):

Kľúčové činitele (pozitívne, rozvojové činitele, ktoré zabezpečia trvalú konkurenčnú schopnosť):

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore remesiel a osobných služieb vychádza z týchto vývojových trendov:

Podmienkou uskutočniteľnosti (realizácie) vyššie uvedených vývojových trendov je vytváranie priaznivého sociálno-ekonomického a právneho prostredia. Je potrebné zdôrazniť, že sektor remesiel a osobných služieb zahŕňa v rámci hospodárstva veľmi široké spektrum činností a preto vyššie uvedené konštatovania neplatia rovnako pre všetky zamestnania v sektore. Napr. starnutie odborníkov je oveľa vypuklejší problém pri tradičných remeslách a oveľa menej pri osobných službách ako kaderník a kozmetik, kde je tiež relatívny dostatok žiakov študujúcich tieto odbory na stredných odborných školách alebo dospelých, ktorí majú záujem absolvovať kurzy ďalšieho vzdelávania.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.