Gastronómia

Úspech odvetvia gastronómie bude vždy založený na dobrom produkte a dobrej službe, ktoré budú vznikať stále viac na základe využívania najnovších technológií a dát. Odvetvie je dnes do veľkej miery previazané s cestovným ruchom, maloobchodom, kultúrou a dopravou. Odvetvie sa aj napriek pandémii veľmi rýchlo rozvíja a inovačný rozmach bude rozhodujúci aj pre jeho prosperitu v horizonte do roku 2030. „Street food“, donáška, zmena životného štýlu, nové formy práce, experimentálna kuchyňa, „drive-in“ miesta a rapídny nárast technologických nadnárodných hráčov, budú formovať toto odvetvie aj na Slovensku. Motorom rastu sektora budú technológie, ktoré na základe dynamických dát dokážu tvoriť kvantitu a štruktúru dopytu a prispôsobovať mu atraktívnu ponuku. Očakáva sa, že veľká časť trhu sa bude realizovať cez elektronické kanály, čo ale neznamená, že kamenné gastronomické prevádzky v odvetví zaniknú. Kľúčovým cieľom bude prinášať pre zákazníkov celkovú sociálnu skúsenosť a vytvoriť miesta neopakovateľnej atmosféry, zážitku. Na základe uvedeného spočíva budúca úspešná misia subjektu v odvetví v dokonalej organizácii back-office a front-office, v perfektnom nastavení logistiky, angažovaní talentov a využívaní dát. Reštaurácie budú prevažne hybridné, tzn. budú kombinovať klasické reštauračné služby a tiež možnosti objednať si jedlo aj s donáškou. Stále viac sa bude udomácňovať tzv. „Food and retail“, predaj predpripravených surovín na výrobu pokrmu, ktorý si zákazník pripraví podľa receptu doma.

Moderné platformy objednávania a donášky, vrátane okamžitých online platieb mobilnými aplikáciami, budú hlavným determinantom rastu odvetvia. Tak čisto technologickí hráči, ako aj klasické subjekty v odvetví s ponukou donášky budú nastavovať nové obchodné modely s cieľom dlhodobej udržateľnosti. Odvetvie bude pod obrovským konkurenčným a inovačným tlakom, čo bude vyúsťovať aj do štrukturálnych zmien na trhu v podobe vzniku a zániku subjektov. Bude to spôsobené najmä tlakom na prevádzkovú rentabilitu (rast nákladov – nájmy, mzdy, technológie, marketing) po veľmi ťažkom období pandémie s adaptáciou na zmeny v správaní sa zákazníkov s ohľadom na životné prostredie, zelenú energiu, ekologické odpadové hospodárstvo a udržateľný rozvoj.

Jedným z návodov na úspech v odvetví bude identifikácia, nábor a dokonalé využitie talentov. Talent bude schopný na základe digitálnych zručností a sociálnych kompetencií flexibilne nastavovať ponuku meniacemu sa náročnému zákazníkovi. Vízia odvetvia spočíva aj v profesionálnom zvládnutí výziev ako sú potravinová bezpečnosť, maximálna ochrana a zodpovednosť voči životnému prostrediu, kultúrna diverzita a zmeny demografického profilu populácie. Len pri splnení vyššie uvedených už prebiehajúcich alebo prichádzajúcich zmien a príležitostí, dokáže odvetvie gastronómie naplniť svoju úlohu v štruktúre hospodárstva.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.