Poslanie sektora

Obchod

Obchod je mimoriadne dôležitou súčasťou hospodárstva Slovenska. Je druhým najviac podieľajúcim sa sektorom na tvorbe HDP a dôležitým zamestnávateľom. Stabilita tohto sektora prispieva k stabilite ekonomiky. Obchod je dôležitým zdrojom pracovných miest aj v európskom kontexte a je takisto na čele vďaka obchodnej politike na podporu sociálnych a environmentálnych pilierov trvalo udržateľného rozvoja. Do roku 2030 bude konfrontovaný s požiadavkou na podporovanie systémov spravodlivého a etického obchodovania, čo bude odpoveďou na požiadavky spotrebiteľov na Slovensku. Zároveň bude prispievať k rozvoju udržateľnejších obchodných príležitostí aj pre malých a stredne veľkých obchodníkov. Zásadný význam pre splnenie všetkých cieľov, ktoré má sektor obchodu do roku 2030, má obchodná politika, ktorá musí zostať ambiciózna vo svojom úsilí ovplyvňovať globalizáciu. Obchod prinesie spotrebiteľom najväčšie výhody vtedy, keď vytvára ekonomické príležitosti.

V sektore, najmä v predaji potravín, elektroniky, e-shopov panuje silná konkurenčná situácia, z ktorej profituje nielen sektor ale aj koncový spotrebiteľ. Situácia v sektore v horizonte do roku 2030 nebude odlišná, naopak, konkurencia bude silnieť. Inovácie ovplyvnia sektor zásadným spôsobom, pretože zjednodušia procesy, ale zároveň zvýšia nároky na kvalifikáciu pracovnej sily.

Obchod ešte nikdy nemal väčší význam pre hospodárstvo Slovenska ako dnes. Kríza spojená s pandémiou COVID-19 ukázala, že obchodovanie by mohlo byť stabilizujúcim faktorom v ťažkých časoch. Obchod zmiernil recesiu prostredníctvom nasmerovania dopytu do digitálneho prostredia a vďaka schopnosti prispôsobiť sa novým výzvam. Obchodná politika Slovenska, aj v rámci spoločnej politiky EÚ, musí posilniť postavenie Slovenskej republiky v rámci globálnych dodávateľských reťazcov. Musí podporovať celé spektrum hospodárskych činností, prostredníctvom ktorých Slovensko vytvára a predáva hodnoty. Patrí sem výroba komponentov, ako aj konečných výrobkov, ktorá má kľúčový význam, rovnako ako služby, výskum, dizajn a marketing, montážna činnosť, distribúcia a údržba. Obchodná politika Slovenska sa postupne prispôsobila tejto realite. Digitálna revolúcia rúca zemepisné a vzdialenostné bariéry, čo má obrovský dosah na sektor obchodu a spoločnosti, ktoré na Slovensku fungujú. Pre obchod to predstavuje nové príležitosti, a to aj pre MSP a spotrebiteľov, aj vďaka globálnemu trhu v oblasti elektronického obchodu.

Neustále sa budú zvyšovať nároky na kvalitu, služby a zákaznícky servis, rýchlosť nákupu, dodanie tovaru, informácie o tovare. Zákazníci budú schopní tieto informácie prostredníctvom nových technológií aj lepšie využívať. Je preto dôležité sledovať trendy a predpokladanú potrebu úrovne vzdelania a zručností, ktoré prispejú k tomu, že pracovná sila, ktorú vychovajú odborné školy a univerzity, sa na trhu práce aj uplatní.

Očakávané trendy:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.