Cestovný ruch

Cestovný ruch je Medzinárodnou organizáciou cestovného ruchu (UNWTO) označovaný za jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich globálnych odvetví hospodárstva. Dôležitosť rozvoja turizmu na Slovensku podčiarkuje aj vyhlásenie Európskej komisie, ktorá vo svojej publikácii Trendy turizmu v Európskej únii (European Union Tourism Trends) špecifikuje cestovný ruch ako „kľúčový pilier stratégie EÚ pre pracovné miesta a inkluzívny rast“.

Turizmus z dlhodobého hľadiska napomáha inklúzii pozitívnych hodnôt v spoločnosti, spojených s prenosom informácií o rôznych kultúrach a rozširovaním perspektívy, čo vedie k zvyšovaniu tolerancie a zlepšeniu medzinárodnej spolupráce. Z hľadiska zamestnanosti a rozvoja ľudských zdrojov je nesmierne dôležitý tlak, ktorý odvetvie cestovného ruchu vytvára na zvyšovanie pridanej hodnoty poskytovaných služieb. Pri nutnosti udržania istého stupňa medzinárodnej konkurencieschopnosti sa vytvára požiadavka na čo najvyššiu kvalitu pracovníkov, ich jazykové zručnosti i schopnosť prispôsobiť sa najnovším inováciám. Dôležitú úlohu na trhu práce zohrá odvetvie turizmu v čase zvyšovania automatizácie v priemyselných odvetviach, kde bude pôsobiť ako prijímateľ pracovnej sily, ktorá z toho dôvodu stratí svoje miesta.

Medzi hlavné tendencie, ovplyvňujúce pracovnú silu v odvetví cestovného ruchu v nasledujúcich rokoch, patrí starnutie populácie, individualizácia turizmu, tlak na znižovanie uhlíkovej stopy, zdieľané služby, zavádzanie technologických inovácií, automatizácia a digitalizácia. Starnutie populácie má vplyv jednak na nedostatok nových pracovníkov v odvetví, ako aj na úpravu produktov cestovného ruchu, ktoré bude nutné prispôsobiť širšiemu segmentu starších zákazníkov. Individualizáciu turizmu v spojení s rozmachom zdieľaných služieb prináša zníženie dopytu po typických službách cestovných kancelárií, ktoré musia transformovať svoju ponuku na atypické formy cestovného ruchu. Vplyv však má aj na ubytovacie zariadenia, ktoré okrem štandardných distribučných kanálov musia využívať aj portály zdieľaných služieb. Ekologizácia produkcie a tlak na znižovanie uhlíkovej stopy so sebou prináša do budúcna potrebu prechodu na zelené formy turizmu a vyššiu úroveň využívania domácich turistických kapacít. Digitalizácia je veľkým faktorom budúceho obdobia. Široké spektrum informácií, služieb, ale aj výkonov cestovného ruchu prejde do digitálneho priestoru. Zavádzanie technologických inovácií a automatizácia so sebou prinesú nahradenie niektorých v súčasnosti fungujúcich pracovných miest technológiou.

V budúcom období je potrebné dbať na vzdelávanie pracovnej sily a zvyšovanie jej technologických zručností. Zároveň je potrené sa pripraviť na postupný zánik niektorých povolaní v odvetví, ako pozície týkajúce sa rezervácií, objednávania služieb a zmluvného zabezpečenia zakúpených cestovných služieb a zájazdov, prijímaní, evidencie a komunikácie so zákazníkom (recepcia). Ohrozené sú aj ďalšie pracovné miesta v cestovných kanceláriách a cestovných agentúrach, vďaka možnostiam individuálneho online plánovania pobytu a využívania internetových platforiem vyhľadávania zájazdov podľa parametrov zvolených zákazníkmi. Do popredia sa však dostávajú voľné povolania takzvaných „travel blogerov“ a „digitálnych nomádov“ alebo pozície spojené s propagáciou a rozvojom statkov cestovného ruchu (tovary a služby) v rámci destinačného manažmentu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.