SWOT analýza Obchod

Silné stránky (Strengths)Slabé stránky (Weaknesses)
 významný zamestnávateľ v národnom hospodárstve
 druhý najdôležitejší tvorca HDP v SR
 trvalý potenciál existencie obchodu (kamenného a internetového) a tým aj zamestnanosti
 sociálny rozmer – zamestnávateľ aj v ekonomicky slabších regiónoch s menším spektrom pracovných príležitostí ekonomicky aktívneho obyvateľstva
 disponibilný potenciál v oblasti výskumu a vývoja, dostatok výskumných a vývojových zamestnancov
 potenciál pre rozvoj podnikania v terciárnom sektore
 bohatá tradícia živnostenských remesiel
 tradičné slovenské produkty, rozvoj sekundárnej zamestnanosti
 kvalitné investičné prostredie
 zvýšenie prílevu zahraničných investícií (príchod nových obchodných značiek a ich predajných miest)
 možnosti na zvýšenie zamestnanosti
 slabá motivácia podnikov na zavádzanie inovácií, nedostatočne vyškolení zamestnanci na zavádzanie inovácií a vysoké náklady na ich implementáciu, ovplyvnená úrovňou konkurenčného prostredia a odmeňovania pracovných síl
 nízka motivácia zvyšovať úroveň inovatívnosti a uľahčiť tak pracovnú pozíciu pracovníkom v obchode
 nízka úroveň pridanej hodnoty v obchode a terciárnej sfére v porovnaní s EÚ
 absencia integrovaného systému vzdelávania v podnikoch, absolventi škôl nedostatočne reagujú na potreby praxe
 pomalý rozbeh duálneho vzdelávania, nepripravenosť ĽZ na potreby trhu práce a prax v sektore, nedostatočná bilaterálna kooperácia medzi podnikateľskými subjektmi a školstvom
 neexistujúce podporné programy na rozvoj vzdelávania a zamestnanosti
 nedostatočná väzba vzdelávacieho systému s požiadavkami trhu práce, nízka úroveň spolupráce odborných škôl a slabšia spolupráca univerzít so zamestnávateľmi
 obsadzovanie pracovných miest nekvalifikovanými a nemotivovanými zamestnancami
 vysoký vekový priemer zamestnancov (dôchodkový vek), čo má vplyv na výkonnosť a pracovný záujem
Príležitosti (Opportunities)Príležitosti (Opportunities)Hrozby (Threats)
 rozvoj informačných technológií, rozvoj digitálnej gramotnosti ĽZ
 odstraňovanie administratívnych bariér podnikania
 vysoký dopyt po inováciách a následné uľahčenie práce v sektore
 implementácia nových technických a technologických prostriedkov, vrátane umelej inteligencie
 automatizácia, robotizácia, digitalizácia, s možnosťou parciálneho zníženia počtu zamestnaných v sektore v dôsledku inovácií, znižovanie administratívnej záťaže
 zvýšený počet kvalifikovanej pracovnej sily z radov mladých absolventov stredných a vysokých škôl
 podpora malého a stredného podnikania prostredníctvom univerzálnosti pracovnej sily
 zlepšenie digitálnych a podnikateľských zručností pracovnej sily
 vytvorenie pozitívne vnímaného prostredia v oblasti maloobchodu s cieľom vzbudenia záujmu na trhu práce
 zvýšenie atraktivity odvetvia obchodu
 nedostatočná ochrana práv spotrebiteľa (nadväznosť na CRM na úrovni B2B) – schopnosť pracovníkov obchodu byť zorientovaný v problematike a postupovať lege artis
 podpora zamestnanosti a atraktivity práce v sektore na stredných školách, medzi mladými ľuďmi po skončení vzdelávania – finančná istota
 cirkulárna ekonomika
 rastúca konkurencia na domácom a svetovom trhu s potenciálnym znižovaním počtu zamestnaných v sektore
 nedostatok vlastných zdrojov na investície
 regionálna disparita v zastúpení kvalifikovanej pracovnej sily a dopyte po nej
 pomalý rast kvality služieb, nižšia schopnosť ĽZ reagovať na inovačné tendencie, nižšia kreativita ĽZ
 náhrada ľudských interakcií v maloobchode automatizovanými procesmi, najmä v oblasti skladového hospodárstva, organizácie práce a distribúcie tovarov v rámci online objednávok cez e-shopy
 zrušenie prevádzok z dôvodu nekvalitného poskytovania služieb
 nedostatočná úroveň ochrany práv spotrebiteľa, nižšie povedomie spotrebiteľa o svojich právach, ale i povinnostiach;
 čiastočne neochota akceptovať práva spotrebiteľa; potreba dodržiavať etické zásady (etický kódex).
 nepripravenosť obchodných prevádzok na mimoriadne situácie spojené s ohrozením zdravia a života obyvateľstva, potreba priebežného zaškoľovania personálu
 nestabilná situácia na trhoch vo všetkých smeroch (zdražovanie energií, eliminácia emisií a pod.)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.