SWOT analýza Marketing

Silné stránky (Strengths)Slabé stránky (Weaknesses)
 atraktivita pracovného zaradenia pre mladú/novú generáciu
 variabilita pracovnej náplne pri rôznorodých projektoch
 vysoký počet odborných a vysokých škôl marketingového zamerania a tým aj zvýšený počet kvalifikovanej pracovnej sily z radov mladých absolventov vysokých škôl
 možnosť uplatniť sa v sektore aj z odborov iného zamerania (najmä humanitného, IT)
 pracovné možnosti v medzinárodných teamoch
 kreativita spojená s pracovnou náplňou je atraktívna v porovnaní s klasickou „korporátnou“ prácou v inom sektore
 nižšia miera profesionálnej zodpovednosti a rozhodovacích možností lokálnych marketingových zamestnancov, vzhľadom na hlavné sídla značiek v zahraničí, vrátane nízkej miery kooperácie so start-up spoločnosťami ako benchmark lídrami etablovania inovácií a trendov v sektore
 vysoká migrácia najmä mladšej pracovnej sily medzi zamestnávateľmi
 časté nedostatočné a nedefinované prerozdelenie kompetencií medzi sektorom marketingu a obchodnými oddeleniami (prioritizácia biznisových cieľov bez ohľadu na podrobnú znalosť trhových podmienok a spotrebiteľských potrieb a prerozdelenie zodpovednosti za tieto ciele)
 nižšia miera sebarealizácie a vysoká miera uniformity u nadnárodných koncernov
Príležitosti (Opportunities)Hrozby (Threats)
 vysoký počet potenciálnych pracovných pozícií
 vzhľadom na technologické inovácie ovplyvňujúce sektor sa vytvárajú nové pracovné príležitosti cez nové, často doteraz neexistujúce profesionálne pozície
 Slovensko, ako ešte stále rozvíjajúca sa krajina, má priestor pritiahnuť zahraničné značky vyžadujúce lokálny tím znalý potrieb slovenského trhu
 nadštandardné možnosti pravidelného vzdelávania v nástrojoch a technikách pre rozvoj relevantných kompetencií zamestnancov v sektore (psychológia, štatistika, sociológia, technologické kompetencie, …) aj z medzinárodných zdrojov
 nízka požadovaná profesionálna kvalifikácia na pracovný výkon v sektore (chýbajú jasné kritériá a požadované osobnostné a profesionálne zručnosti zamestnancov) a neustály vplyv zmien v nadväznosti na požiadavky a situáciu na trhu
 prezamestnanosť v sektore vzhľadom na nízku požadovanú odbornosť/dosiahnuté špeciálne vzdelanie
 stresujúce zamestnanie vyžadujúce časté cestovanie (najmä pri medzinárodných značkách), čo znižuje kvalitu osobného života a vedie k vyhoreniu (negatívne vplyvy extrémnych nárokov na flexibilitu pracovného času ĽZ v sektore)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.