SWOT analýza Gastronómia

Silné stránky (Strengths)Slabé stránky (Weaknesses)
 stabilizácia makroekonomického prostredia v rámci ľudských zdrojov
 kvalifikovaná pracovná sila – prevyšujúca ponuka na trhu práce
 dobrá vzdelanostná úroveň – vplyv duálneho vzdelávania s inováciami v školskom systéme
 záujem o ďalšie vzdelávanie – celoživotná zamestnateľnosť pre všetky vekové kategórie
 disponibilná atraktivita na trhu práce – ľahká uplatniteľnosť
 tradícia povolania v jednotlivých regiónoch
 koncentrácia dostupnosti pracovného miesta v malých a veľkých regiónoch
 úroveň technológií – vlastná forma technológií vychádzajúca z tradícií a zároveň nových trendov – zefektívnenie práce, pracovných postupov
 online nákupy a platby – vývin aplikácií pre objednanie a zaplatenie jedla a nápojov
 atraktivita z pohľadu školského systému – pozitívna propagácia atraktívnosti povolaní z pohľadu mzdového ohodnotenia a systému
 výrazné vnútroregionálne mzdové rozdiely okrajových regiónov oproti regiónom v okolí väčších miest
 nevyhovujúci technický stav niektorých prevádzok a zariadení s vplyvom na atraktívnosť zamestnania a zavádzanie inovácií
 nedostatočná konkurencieschopnosť v oblasti digitalizácie a online predaja
 nedostatočná jazyková pripravenosť všetkých vekových kategórií
 nedostatočná práca s dátami – nekompetentnosť pri zbere a vyhodnocovaní údajov – vyhodnocovanie spokojnosti zákazníkov
 medzery v digitálnej transformácii – zmena nákupného správania zákazníkov
 nedostatočná podpora vzdelávania a vývoja spojená s odchodom kvalifikovaných pracovníkov z tejto oblasti
 vysoká miera nezamestnanosti s podielom dlhodobo nezamestnaných v gastronómii
 nedostatočná prepojenosť vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce
 nedostatok manažérskych schopností v krízových situáciách
 slabá, alebo zhoršujúca sa pozícia jednotlivých pracovných pozícií na trhu práce (mäsiar, cukrár, pekár)
 sezónnosť množstva pracovných ponúk
Príležitosti (Opportunities)Hrozby (Threats)
 využitie potenciálu informačnej a komunikačnej techniky – nástrojov a postupov pre zvyšovanie atraktivity pracovného miesta
 zatraktívnenie odborného vzdelávania a prípravy v oblasti gastronómie na základe prieskumu v ZŠ a SOŠ (digitálne platformy, akvizičné videá s prezentáciou dobrej praxe)
 podporné programy EÚ a ďalšie nadačné a grantové ponuky – v oblasti vzdelávania, inovácií a rozvoja umelej inteligencie.
 prepojenie procesu odborného vzdelávania a prípravy v gastronómii smerujúce k získaniu kompetencií.
 nenasýtený trh ľudských zdrojov z pohľadu regiónov a zahraničnej ponuky
 rozšírenie ponuky produktov a služieb – rýchly rozvoj online predaja
 donášková služba zvyšovanie atraktívnosti a dostupnosti na trhu
 online nákup – tvorba aplikácií pre výber/nákup jedál a nápojov s možnosťou donášky, osobného odberu
 implementácia poradenských služieb – vyhodnocovanie spokojnosti zákazníka, podnety od zákazníkov
 zvýšenie úrovne spolupráce s lokálnymi dodávateľmi, resp. poskytovateľmi služieb
 odchod vysokokvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia – nízka atraktivita ponuky pracovných miest s ohľadom na technicko-prevádzkové vybavenie
 vysoké odvodové zaťaženie
 nízka vzdelanostná a kompetenčná úroveň manažmentu prevádzok
 geografické, personálne a technické nedostatky servisu pre začiatočníkov v MSP
 stúpajúci predaj substitučných výrobkov, služieb – donáška/online predaj
 meniace sa potreby alebo vkus spotrebiteľov
 nepriaznivé zmeny v demografickom vývoji – strata spokojných a verných zákazníkov – nedostatočná spätná väzba/používanie digitálnych nástrojov na vyhodnocovanie
 lojalita zamestnancov – nedostatočný rozvoj firemnej kultúry, dodržiavanie etických kódexov
 vplyv sociálnych sietí – nástroj poškodenia/zmeny nákupného správania zákazníka
 zvyšujúce sa nároky na marketing a propagáciu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.