Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

SWOT analýza Cestovný ruch

Silné stránky (Strengths)Slabé stránky (Weaknesses)
 vysoký potenciál cestovného ruchu obsiahnutý v prírodných, kultúrnych, historických a iných aktívach cestovného ruchu
 veľký počet zamestnávateľov v odvetví (tvorený prevažne MSP)
 rozvinutá sieť vzdelávacích inštitúcií so zameraním na študijné odbory v cestovnom ruchu
 rozvoj systému duálneho vzdelávania v študijných odboroch cestovného ruchu
 zlepšovanie digitálnych zručností pracovnej sily
 zvýšený počet kvalifikovanej pracovnej sily z radov mladých absolventov vysokých škôl
 stabilný počet študentov v študijných odboroch cestovného ruchu
 nízka úroveň zručností pracovnej sily v odvetví cestovného ruchu
 nízke priemerné mzdové ohodnotenie zamestnancov v odvetví
 nedocenenie ľudského faktora a profesionálnej prípravy zamestnancov cestovného ruchu
 vysoká fluktuácia zamestnancov
 odchod veľkého počtu kvalifikovaných pracovníkov do zahraničia
 slabá úroveň vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní v oblasti nadobúdania mäkkých zručností
 slabé prepojenie vzdelávacích inštitúcií s potrebami a zmenami na trhu práce
 potreba stratifikácie odborného vzdelávania v cestovnom ruchu
 nízka úroveň celoživotného vzdelávania v odvetví
 nedostatok programov zameraných na vzdelávanie pedagogických zamestnancov v cestovnom ruchu
 absencia nástrojov reagujúcich na sezónnosť odvetvia a kolísajúcu potrebu pracovnej sily
 sezónnosť množstva pracovných ponúk
Príležitosti (Opportunities)Hrozby (Threats)
 zvyšovanie dopytu po slovenských službách cestovného ruchu zo strany zahraničnej klientely
 voľný pohyb tovarov, služieb a pracovnej sily v rámci Schengenského pásma
 veľké množstvo zahraničných finančných zdrojov (EŠIF, Plán obnovy, React a pod.), využiteľných v podpore vzdelávania, rozvoji pracovnej sily a zamestnanosti aj v odvetví cestovného ruchu
 automatizácia v technologických odvetviach a presun pracovnej sily do odvetví služieb
 rozvoj tzv. voľných zamestnaní (freelancer)
 rozvoj tzv. zeleného turizmu a potreba prispôsobenia zamestnancov tomuto trendu, tvorba tzv. zelených pracovných miest
 liberalizácia trhu práce a odstraňovanie administratívnych bariér
 medzinárodné nástroje podpory predaja
 nahradzovanie pracovnej sily automatizovanými procesmi (chatboty, online check-in a pod.)
 nárast zahraničnej konkurencie na pracovnom trhu z menej rozvinutých krajín (Ukrajina, Srbsko, Rumunsko a pod.)
 ekonomická migrácia obyvateľstva
 vplyv negatívnych výkyvov na pracovný trh v odvetví (choroby, geopolitická nestabilita, ekonomické vojny a pod.)
 klimatické zmeny
 slabá podpora menej rozvinutých regiónov
 veľký odlev kvalifikovanej pracovnej sily zo sektora z dôvodu nízkej/slabej finančnej istoty v období mimoriadnych situácií
 zvyšujúca sa náročnosť pri získavaní zdrojov z grantov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.