PESTLE analýza Obchod

Politické vplyvySlovensko sa stalo pevnou súčasťou Európskej únie. V rámci voľného pohybu pracovnej sily otvára Slovenská republika pracovné možnosti pre odborníkov z celej EÚ a čiastočne aj iných krajín Európy. Pohyb pracovníkov je aj smerom zo Slovenska. To má vplyv na odlev pracovníkov mimo našej krajiny (vzhľadom na jazykové pomery najmä do ČR, Veľkej Británie, Nemecka, Rakúska a Švajčiarska).
Ekonomické vplyvyV sektore je určitá miera nezamestnanosti, chýbajú najmä vysokokvalifikovaní pracovníci do obchodu na všetkých úrovniach. Sektor dlhodobo zápasí s nedostatočným odmeňovaním, hoci v poslednom období prišlo k určitému zlepšeniu, najmä v medzinárodných obchodných reťazcoch aplikujúcich sofistikované modely motivačných stimulov s cieľom zvýšiť stabilitu a lojalitu pracovných síl.

Celkovo sa v hospodárstve zlepšuje pozícia spotrebiteľa čo sa týka príjmov. Veľmi záporným vplyvom je regionálne prerozdelenie príjmov. Popri ekonomicky veľmi zdatných regiónoch je na Slovensku aj veľa regiónov so slabým kúpnym potenciálom.
Sociálne vplyvyNajviac pracovného potenciálu sa sústreďuje v sektore obchodu do ekonomicky silných miest.

Sektor obchodu zaznamenáva (najmä z dôvodu podpriemerných príjmov v rámci ekonomiky SR) pomerne veľkú fluktuáciu. Niektoré spoločnosti začali (úspešne) so sociálnou stabilizáciou pracovnej sily. V sektore obchodu pracuje viac žien ako mužov a ohodnotenie nie je paritné, čo v silnejších regiónoch prináša sociálne napätie.

Sociálne zázemie je pre pracovníkov obchodu veľmi dôležité a lepšiu pozíciu majú tie obchody alebo systémy, ktoré sociálnej dimenzii venujú patričnú pozornosť. Na niektorých, najmä vedúcich pozíciách, sú dôležitým aspektom sociálne benefity. Negatívom je neochota pracovníkov migrovať za prácou, ovplyvnená nákladmi na bývanie a minimálnou sociálnou a daňovou podporou štátu pre kategóriu zamestnancov dochádzajúcich za prácou z iných miest svojho trvalého bydliska.

Obchod naďalej zostáva dôležitým tvorcom pracovných miest.
Technologické vplyvySektor obchodu je konfrontovaný s technologickým pokrokom, najmä s internetizáciou a digitalizáciou.

Technológia v budúcnosti prinesie nové formy predajných procesov. Prinesie nové formy prezentovania produktov, uľahčenie pracovnej činnosti a úsporu pracovnej sily.

Budúcnosť sektora obchodu ovplyvní umelá inteligencia.

Vplyvom technológií bude uľahčený proces predaja formou na diaľku a nové technológie prispievajú už dnes k uspokojeniu instantnej gratifikácie spotrebiteľa.
Legislatívne vplyvySektor obchodu očakáva stabilizáciu legislatívnych vplyvov. Rozmanitosť rôznych pracovných zmlúv sa rozšíri, vzrastie pravdepodobne význam SZČO najmä v kontexte malých a stredných podnikov alebo rodinných spoločností. Zvýrazní sa úloha CSR (spoločensky zodpovedné podnikanie).

Sprísnená legislatíva ohľadom životného prostredia, udržateľnosti a odpadov (Európska zelená dohoda 2050).
Ekologické vplyvyEnvironmentálne požiadavky sa stali imperatívom a spolu s problematikou odpadového hospodárstva začínajú tvoriť, popri základnej úlohe obchodu – predávať produkty, relevantnú časť aktivít obchodníkov. Normy ako napríklad BREED sa stanú určujúcimi.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.