PESTLE analýza Marketing

Politické vplyvySlovensko, najmä ako súčasť EÚ, môže otvárať pracovné pozície aj pre špecialistov z iných krajín. Spôsobuje to však skôr opačný efekt, a teda odlev kvalitnej pracovnej sily smerom do iných krajín s väčšími možnosťami v sektore (najmä smer Praha aj vďaka znalosti jazyka).
Ekonomické vplyvyV sektore je vysoká miera prezamestnanosti, vzhľadom na nepotrebnosť špecifického vyššieho vzdelania.

Platová rôznorodosť (platy sú individuálnou záležitosťou, nie sú verejné a tým dochádza k veľkej rozdielnosti aj na rovnakých pozíciách), vysoké ohodnotenie najmä pre ľudí, ktorí disponujú špecifickou zručnosťou/schopnosťou, ktorá by však mala byť vyžadovaná štandardne.

Pandemická kríza je na Slovensku hlavne ekonomickou krízou a postihuje najmä strednú triedu, a to okrem maloobchodníkov a gastro prevádzok vo veľkej miere zamestnancov z umeleckého a zábavného priemyslu, ktorí majú vďaka skúsenostiam v kreatívnom priemysle, kontaktom a manažovaniu rôznych projektov predispozíciu byť profesijne vhodnou pracovnou silou v marketingovom sektore.
Sociálne vplyvyMarketingová práca je vo veľkej miere sústredená do hlavného mesta, ktoré ponúka najviac príležitostí.

Nahraditeľnosť pracovnej sily a neustále hľadanie nových talentov vzhľadom na vyvíjajúce sa trendy v marketingu zvyšuje fluktuáciu a znižuje lojalitu zamestnancov.

Veľké množstvo pozícií v sektore umožňuje záujemcom zvyšovať požiadavky na zamestnávateľa, na výber majú veľa možností, trendom sa stáva ghosting (z anglického ghost – duch, zmiznúť ako duch).

Dôležitým faktorom pri výbere zamestnania aj v sektore marketingu sa stáva rovnováha medzi pracovným a osobným životom (work-life balance) ako dôsledok práce náročnej na čas a ovplyvňujúcej osobný život.
Technologické vplyvyMarketing je jeden zo sektorov najviac ovplyvnený technologickými zmenami, spôsobujúcimi aktuálne veľké zmeny v spotrebiteľskom správaní – výsledkom je vytváranie nových pozícii založených na nových technologických trendoch a nástrojoch, zároveň aj spôsob práce je často prispôsobený týmto zmenám. Príkladom je marketing sociálnych sietí (social media marketing), ktorý má svoje špecifiká nepatriace aktuálne do klasickej výbavy marketingového pracovníka. Ďalším významným odvetvím sa stáva výkonnostný marketing (performance marketing) a mnoho ďalších pozícií napojených na nové technológie.

Technologický vývoj ovplyvnil aj nábor pracovnej sily z pohľadu získavania informácií o zamestnancoch:
pozitívne – tvorba databáz uchádzačov, kde je možné získať o uchádzačovi omnoho väčšie množstvo informácií, aj o jeho/jej skutočných pracovných úspechoch, taktiež je ľahké získať profil osobnosti uchádzača cez jeho vystupovanie na sociálnych sieťach atď.,
negatívne – preinformovanosť, strata relevantných informácií v množstve dát, taktiež pocit ohrozenia súkromia uchádzača pri tak dôkladnej analýze.
Legislatívne vplyvyRôznorodosť pracovných zmlúv a ich špecifiká vo vzťahu zamestnávateľ vs. zamestnanec (trvalý pracovný pomer, autorské zmluvy, SZČO a pod.).
Ekologické vplyvyVzdialené pracovisko – umožňuje šetriť mnoho prostriedkov (napríklad zníženie emisií z cestovania na pracovisko, zníženie nákladov na priestory a pod.).

Digitalizácia  – znižuje sa dokumentácia a tlač rôznych materiálov na papier.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.