PESTLE analýza Gastronómia

Politické vplyvyVplyv COVID-19 na rýchle politické zmeny a nariadenia v kontexte legislatívnych zmien pre gastronómiu s dlhodobým dopadom.

Daňová reforma (DPH pri službách) – jej úprava ako nevyhnutný základ pre znovu naštartovanie gastronómie.

Podpora duálneho vzdelávania ako nevyhnutný nástroj udržania a výchovy vlastných zamestnancov a štátne stimuly na jeho implementáciu v oblasti ĽZ v sektore.

Odlev vysokokvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia.
Ekonomické vplyvyNezamestnanosť, jej vplyv na udržateľnosť pracovných miest v gastronómii a zároveň schopnosť celoživotnej zamestnateľnosti, ovplyvnenej sezónnosťou a závislosťou na externých faktoroch.

Mzdové ohodnotenie nie je regulované a kontrolované verejným sektorom, čím vzniká obrovská diferenciácia v krajoch a na pracovných pozíciách.

Väčšia finančná podpora verejného sektora/štátu pri rozvoji duálneho vzdelávania, mnoho zamestnávateľov stráca motiváciu a záujem vzdelávať žiakov v duálnom vzdelávaní vzhľadom na veľmi nízku finančnú podporu od štátu formou príspevkov.

COVID-19 a jeho dlhodobý finančný vplyv na podnikateľov v tomto sektore, udržateľnosť, konkurencie schopnosť a atraktívnosť pracovného miesta.

Nízka ponuka manažmentu (počet kvalifikovaných krízových manažérov), potrebných pre znovu naštartovanie stabilných – ekonomicky silných prevádzok.
Sociálne vplyvyVplyvom COVID-19 veľmi rýchly pokles podielu strednej vrstvy obyvateľstva z pohľadu kúpyschopnosti a tým vytvorenie početnej skupiny nízko príjmových zákazníkov, ktorí boli z veľkej časti cieľovou skupinou pre tento sektor v oblasti s nízkym štandardom poskytovaných služieb.

Udržateľnosť gastronómie a rozvoj nových prevádzok sa sústreďuje predovšetkým do hlavných miest, kde je ponuka pracovných príležitostí väčšia ako na vidieku.

Zvyšujúca sa vzdelanostná úroveň v danom sektore, pribúda počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí majú záujem o prácu v gastronómii na vyšších (nie manuálne orientovaných) pracovných pozíciách.

Zväčšujúci sa záujem o kariérny rast v tomto sektore, vplyvom atraktívnosti služieb a nových inovácií.

Vplyv sociálnych sietí na nákupné správanie zákazníkov (negatívna/pozitívna spätná väzba).

Zatraktívnenie odborného vzdelávania a prípravy v oblasti gastronómie (digitálne platformy, akvizičné videá s prezentáciou osvedčených postupov).
Technologické vplyvyOnline predaj z pohľadu majiteľov reštaurácií a hotelov rastie vzhľadom na silný tlak verejnosti/zákazníkov pre rozvoj týchto služieb, ktoré sa stanú nenahraditeľnou súčasťou fungovania sektora.

Vplyv automatizácie a efektivity na znižovanie počtu zamestnancov, ale zároveň na zvyšujúci sa štandard špeciálne orientovaných pracovných kvalifikácii a zručností.

Inovatívna kompetentnosť pracovníkov v gastronómii bude viesť k zmenám pri výbere a rozvoji firemnej kultúry.

Využitie potenciálu informačnej a komunikačnej techniky (kurzy digitalizácie, on-line predaja).

Rozvoj a podpora programov EÚ – grantové ponuky v oblasti vzdelávania, inovácií a rozvoja umelej inteligencie.

Digitalizácia zručností.Rozvoj on-line platieb.
Legislatívne vplyvyRýchlo sa meniace legislatívne úpravy a rámce pre oblasť hygieny a verejnej politiky.

Legislatívna úprava pracovno-právnych vzťahov, úprava a definovanie minimálnej mzdy a príplatkov.

Legislatívne inovácie v prevádzkových procesoch a ľudských zdrojoch.
Ekologické vplyvyAutomatizácia a digitalizácia pracovných a personálnych procesov a dokumentov (zníženie tlače a spotreby papiera).

Zavádzanie a podpora ekologických iniciatív (Bez slamky, Green Slovakia Index a pod.).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.