PESTLE analýza Cestovný ruch

Politické vplyvyZriadenie agentúry pre cestovný ruch.

Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii, Schengenskom pásme a Eurozóne.

Finančné prostriedky, získané vďaka členstvu v Európskej únii (EŠIF, Plán obnovy), využiteľné na podporu zamestnanosti, vzdelávanie a rekvalifikáciu.

Daňovo-odvodové zaťaženie v odvetví.
Ekonomické vplyvyNízke priemerné mzdové ohodnotenie v odvetví a vysoká miera neistoty v oblasti pracovno-právnych vzťahov týkajúcich sa ĽZ.

Podniky v odvetví zastúpené prevažne MSP.

Nízka úroveň poskytovaných služieb.

Ekonomická migrácia obyvateľstva v nadväznosti na základné piliere EÚ.

Vysoká miera regionálnych disparít.
Sociálne vplyvyOdlev pracovnej sily do zahraničia v dôsledku vyšších pracovných príjmov v zahraničí.

Starnutie populácie.

Nedostatok kurzov pre pedagogických zamestnancov v študijných odboroch cestovného ruchu.

Systém duálneho vzdelávania.Nízka úroveň mäkkých zručností zamestnancov.
Technologické vplyvyAutomatizácia niektorých procesov v službách cestovného ruchu a s tým spojené zníženie náročnosti na ľudské zdroje a potreba zlepšenia technologických zručností niektorých pracovníkov (najmä riadiace pozície), obsluha zákazníckych centier (call centrá a last minute centrá predaja zájazdov, ubytovacích a dopravných služieb).

Automatizácia v priemyselných odvetviach a presun pracovnej sily z oblasti administratívy do odvetví služieb (cestovný ruch), vyžadujúci ich rekvalifikáciu.

Komercializácia technológie virtuálnej a rozšírenej reality a potreba vzdelávania pracovníkov, vykonávajúcich prezentačné činnosti (sprievodcovia, pracovníci TIC a pod.).

Zavádzanie nástrojov umelej inteligencie v komunikácii so zákazníkmi a z toho vyplývajúce zníženie počtu zamestnancov, zodpovedných za priamu komunikáciu so zákazníkmi a nutnosť dodatočného vzdelávania zamestnancov (využívanie umelej inteligencie, nastavenie a vyhodnocovanie otázok, marketingový prieskum a pod.).

Využívanie integrovaných systémov plánovania pobytu a s ním spojené zníženie počtu štandardných pracovníkov cestovných kancelárií a agentúr.
Legislatívne vplyvyAbsencia legislatívnych nástrojov, riešiacich sezónnosť odvetvia, najmä smerom k zamestnanosti.

Potreba stratifikácie odborného vzdelávania.

Odstraňovanie administratívnych záťaží a liberalizácia trhu.
Ekologické vplyvyZmena klímy ovplyvňujúca turistické destinácie a s ňou spojené výkyvy počasia, teplejšie a kratšie trvajúce zimné sezóny, narušenie sezónnosti zamestnancov a potreba prispôsobenia ponuky i pracovného času v cestovnom ruchu týmto zmenám.

Trend zeleného turizmu a jeho vplyv na rozvoj spoločnej (namiesto individuálnej) dopravy v cestovnom ruchu, ako aj na vzdelanie zamestnancov na všetkých úrovniach o náležitostiach zeleného turizmu.

Tlak na znižovanie uhlíkovej stopy, prinášajúci nutnosť vzdelávania riadiacich pracovníkov pre zavádzanie nástrojov nízkouhlíkovej ekonomiky.

Rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky, prinášajúci potrebu vzdelávania v spôsoboch napojenia a využívania tohto druhu prepravy pri prevádzkovaní zariadenia cestovného ruchu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.