Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vývojové tendencie

Predpokladané vývojové tendencie v sektore do roku 2030 s dosahom na ľudské zdroje

Dátové zhodnotenie budúceho vývoja ľudských zdrojov

Celková dodatočná potreba v sektore bude v období rokov 20212025 na úrovni približne 4,6 tisíc osôb. Dodatočná potreba v tomto sektore bude na úrovni 17 % súčasného počtu pracujúcich, t. j. približne ku každému šiestemu pracujúcemu bude potrebné doplniť ďalšiu osobu. Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2021 – 2025 bude na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí dominovať náhrada pracovných síl, ktorá bude tvoriť v priemere 64 % celkovej dodatočnej potreby. V sektore kultúra a kreatívny priemysel tak vznikne v priemere ročne približne 600 pracovných príležitostí v dôsledku náhrady pracovných síl.

Vyššie uvedené hodnoty vyjadrujú potreby trhu práce z pohľadu sektorových zamestnaní. Ak sa však pozrieme na sektor z hľadiska spoločností a odvetví patriacich do sektora, celková dodatočná potreba pracovných síl v období 2021 – 2025 bude vyššia na úrovni 5,4 tisíc osôb, z ktorých bude 54 % tvoriť náhrada pracovných síl.

Dodatočná potreba pracovných síl v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 17

Najvýraznejší pokles počtu zamestnancov v sektore zaznamenáva jednotka zamestnania 2642999 Žurnalista, redaktor a špecialista v žurnalistike inde neuvedený. V danom zamestnaní klesol počet zamestnancov za ostatných sedem rokov približne o 300 osôb, čo predstavuje pokles o 63 %. Napr. však počet redaktorov v knižných vydavateľstvách neklesá vzhľadom na veľkosť produkcie, ale sú hlavne v menších spoločnostiach nahrádzaní osobami pracujúcimi na živnosť, dohody mimo pracovného pomeru alebo v jednoosobových spol. s r. o. Najväčšie úbytky počtu zamestnancov sa v tomto sektore prejavili vo vysokokvalifikovaných zamestnaniach z hlavnej triedy zamestnaní 2 Špecialisti.

Zamestnania s najvyšším úbytkom počtu zamestnancov v r. 2012 – 2019 a očakávaný vývoj do r. 2030

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 18

Najväčší nárast počtu zamestnancov v sektore KKP zaznamenávajú vysokokvalifikované zamestnania. V zamestnaní 2166001 Grafický dizajnér (grafik) bol zaznamenaný za posledných sedem rokov nárast o 252 %, resp. o 1,2 tisíc osôb.

Zamestnania s najvyšším nárastom počtu zamestnancov v r. 2012 – 2019 a očakávaný vývoj do r. 2030

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 19

Sektor KKP patrí medzi sektory s nižším potenciálom automatizácie. Toto je spôsobené charakterom sektora, ktorý predpokladá vysoký podiel individuálneho prístupu a tvorivosti, čo sa logicky premieta do nižšieho potenciálu automatizácie. V najbližších 20 rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 41 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci v sektore, čo je výrazne menej oproti národnému hospodárstvu, kde sa predpokladá, že až 58 % činností zamestnancov môže byť nahradených strojmi. Ak to premietneme na súčasný počet zamestnancov v sektore, substituovaných by mohlo byť až 8,4 tisíc zamestnancov. Z toho budú prevažnú časť tvoriť zamestnanci na pracovných pozíciách 4411000 Knihovník, 3435999 Iný odborný pracovník v oblasti umenia a kultúry inde neuvedený a 2622001 Knihovník špecialista.

Približne 32 % zamestnancov v sektore vykonáva prácu, ktorú možno charakterizovať vysokým potenciálom automatizácie. V porovnaní s ostatnými sektormi a s celonárodným podielom (49 %) ide o pomerne nízky podiel. Pri analýze potenciálu automatizácie vnútropodnikových procesov v dôsledku technologického pokroku (robotizácia, UI, digitalizácia a pod.) je potrebné vždy mať na pamäti aj základné ekonomické zákony. To, že nejaká časť procesu môže byť nahradená technológiou, ešte neznamená, že aj bude.

Podnik sa aj v čase technologického pokroku rozhoduje na základe zisku, teda rozdielu medzi výnosmi a nákladmi. Pokiaľ náklady na technológiu sú vyššie ako náklady na ľudskú prácu, tak implementácia technológie nemusí byť pre podnik rentabilná. Tiež si je potrebné uvedomiť, že hlavnou nákladovou položkou ľudskej práce sú mzdy a tie sú zase výslednicou dopytu a ponuky na trhu práce. Pokiaľ podniky začnú implementovať technológie nahrádzajúce ľudskú prácu vo väčšom rozsahu a súčasne nebude vytváraný dopyt po týchto pracovníkoch inde, tak bude súčasne klesať mzda, za ktorú sú tieto osoby ochotné pracovať. To vyústi do opätovného spomalenia implementácie technológií, keďže ľudská práca sa stane pre podnik rentabilnejšou ako bola pred implementáciou technológií. Tento princíp bude brániť tomu, aby automatizácia mala extrémny vplyv na trh práce a zamestnancov.

Náhrada činností zamestnancov strojmi

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 20

Zamestnania s najvyšším potenciálom náhrady technológiami

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 21

Podiel zamestnancov podľa rizika náhrady technológiami

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 22

Najviac zamestnancov v sektore KKP malo v roku 2020 vyštudovaný odbor vzdelávania 7902 Gymnázium (úplné stredné všeobecné vzdelanie – štúdium na gymnáziu ukončené maturitou). V školskom roku 2020/2021 v tomto odbore študovalo 69 093 žiakov denného štúdia. V SR príde v období rokov 2021 – 2025 na trh práce celkovo 28 072 – 30 072 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelávania, pričom približne 1,8 % absolventov sa uplatňuje v ekonomických subjektoch sektora KKP. Druhým najpočetnejším odborom vzdelávania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 6107 Filozofia (druhý stupeň vysokoškolského štúdia). V období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce celkovo 57 – 107 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelávania, pričom sa očakáva, že približne 20,3 % z nich sa uplatní v tomto sektore.

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore KKP sa v najbližších 5 rokoch očakáva v zamestnaní 4411000 Knihovník. Sektor bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 741 – 841 osôb v tomto zamestnaní, 50,5 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní sa očakáva vysoká dodatočná potreba v zamestnaní 2166001 Grafický dizajnér (grafik), a to 242 – 292 osôb. Celkovo v SR v tomto zamestnaní bude dodatočne potrebných 543 – 643 osôb. Najviac, približne 500 osôb v sektore KKP bude potrebných v zhluku zamestnaní INFORMAČNÉ SLUŽBY (SŠ). Patria sem zamestnania, ako sú napr. Knihovník, Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného), Operátor dát, Pracovník podateľne, Pracovník správy registratúry, Informátor a ďalšie podobné zamestnania. Popritom do roku 2025 príde na trh práce približne 500 absolventov, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vzdelávania vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. Z absolventov prichádzajúcich na trh práce sa v sektore uplatňuje približne 3 %, v sektore sa tak do roku 2025 v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelávania v školskom roku 2020/2021, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období 2021 – 2025 a ich uplatnenie v sektore

Kód a názov odboru vzdelávaniaStupeň vzdelaniaPočet žiakov/študentov
v odbore v školskom roku 2020/2021
Počet absolventov prichádzajúcich
na trh práce v SR
v rokoch
2021 – 2025
Podiel absolventov pracujúcich
v sektore v roku 2019 z celkového počtu absolventov odboru
Podiel zamestnaných
s absolvovaným odborom vzdelávania
z celkového počtu zamestnaných
v sektore v roku 2019
7902 Gymnáziumúplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)69 09328 072 – 30 0721,8%9,7%
6107 Filozofiadruhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské4557 – 10720,3%4,7%
3917 Technické a informatické službyúplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)759570 – 6702,3%3,5%
7110 Históriadruhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské113179 – 22919,0%2,9%
6317 Obchodná akadémiaúplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)10 6424 527 – 5 5270,5%2,8%
8213 Divadelné umeniedruhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské107189 – 23956,6%2,7%
7761 Sociálna prácadruhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské582930 – 10301,1%2,4%
6258 Kvantitatívne metódy v ekonómiivyššie odborné vzdelanie (vyššie vzdelanie ukončené absolutóriom)  a prvý stupeň vysokoškolského štúdia – bakalárske1810 – 6135,1%1,8%
7222 Žurnalistikadruhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské146235 – 3357,0%1,5%
8229 Hudbavyššie odborné vzdelanie (štúdium na konzervatóriu ukončené absolutóriom)1 029906 – 100616,2%1,5%
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 23

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore kultúra a kreatívny priemysel

Zamestnanie SK ISCO-08Dodatočná potreba pracovných síl
v SR v období
2021-2025
Podiel nahradzujúceho dopytu  v SR
v období 2021-2025
Dodatočná potreba pracovných síl
v sektore 
v období
2021-2025
4411000 Knihovník788 – 88850,5%741 – 841
2166001 Grafický dizajnér (grafik)543 – 64327,3%242 – 292
9629004 Dozorca, zriadenec v kultúrnom zariadení65 – 16564,7%83 – 133
2642006 Spravodajca42 – 1429,2%68 – 118
1431003 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kultúry82 – 18282,7%52 – 102
3521003 Zvukár83 – 18365,8%46 – 96
5230005 Pokladník a predavač vstupeniek v kultúre19 – 11960,6%42 – 92
2652011 Člen orchestra12 – 11257,8%36 – 86
2621003 Kurátor8 – 10850,5%32 – 82
3435010 Garderobiér, kostymér0 – 9841,4%20 – 70
1431004 Riadiaci pracovník (manažér) divadla, kina0 – 9634,6%20 – 70
3433003 Konzervátor0 – 9666,8%19 – 69
2655001 Herec0 – 91100,0%15 – 65
3521007 Kameraman0 – 8567,3%14 – 64
7531005 Umelecký krajčír4 – 10491,2%8 – 58
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 24

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.