Farmacutický priemysel

Starogrécky termín farmakon (vo význame liečivo, liek) dal základ pre odvetvie ľudskej činnosti zvanej farmácia. Základným poslaním sektora farmácie na Slovensku je prispieť k poskytovaniu kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre celú populáciu prostredníctvom zabezpečenia liekov a zdravotníckych pomôcok. Liek je liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií. Farmácia bola oddávna spojená s hľadaním, získavaním, prípravou, kontrolou a aplikáciou látok alebo ich zmesí za účelom ochrany alebo prinavrátenia zdravia. Farmácia sa venuje problematike skúšania liekov, uvádzania liekov a zdravotníckych pomôcok na trh alebo uvádzania zdravotníckych pomôcok do prevádzky, výrobe liekov, veľkodistribúcii liekov, poskytovaniu lekárenskej starostlivosti, zabezpečovaniu a kontrole kvality, účinnosti a bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok.

Lieková politika je integrovanou súčasťou tzv. Štátnej politiky zdravia SR. Pod liekovou politikou sa rozumie súhrn a vzájomné prepojenie legislatívnych, odborných a technických postupov, ktorých cieľom je v konečnej fáze zabezpečiť vysoko kvalitný, bezpečný a účinný liek pre pacienta. Ľudia si zvyčajne myslia, že všetky lieky sú vyrobené z chemických látok. Biologické lieky (vrátane biologicky podobných liekov) však pochádzajú zo živých organizmov, ktoré boli upravené pomocou biotechnológie. To umožňuje týmto živým organizmom alebo bunkám vytvoriť účinnú látku biologického lieku. Takéto lieky produkujú baktérie, kvasinky, alebo pochádzajú zo živočíchov či rastlín.Účinné látky (napr. proteíny) sú zvyčajne väčšie a zložitejšie než účinné látky nebiologických liekov.

Farmácia bude v nasledujúcom období čeliť mnohým výzvam a bude potrebné prehodnotiť súčasnú štátnu liekovú politiku z pohľadu finančnej udržateľnosti. Predpokladá sa výrazný technologický rozvoj vo výskume a výrobe liekov, ktorý však bude zároveň mimoriadne finančne náročný. Pri zostavovaní legislatívnych pravidiel, ktoré určujú rozsah možností pre zaobchádzanie s liekmi, je na zodpovednosti štátu, aby zohľadnil špecifické postavenie lieku ako produktu. Liek nenesie iba ekonomickú hodnotu, ako je tomu u tovarov bežnej spotreby. Základným poslaním lieku je slúžiť na prevenciu a liečbu ochorení. Aby liek splnil toto poslanie, musí byť používaný podľa základných zásad racionálnej terapie, čiže byť použitý pre správneho pacienta, na správnu diagnózu, v správny čas, v správnej dávke, v správnej liekovej forme a správnym spôsobom. Akékoľvek iné použitie dostáva liek z pozície prostriedku na prinavrátenie zdravia do postavenia zdravie ohrozujúceho produktu. Z tohto dôvodu je mimoriadne dôležitou úlohou štátu nastaviť legislatívu tak, aby nebolo umožnené neodborné zaobchádzanie s liekmi.

Farmaceutické vzdelávanie vychováva originálneho odborníka, ktorý má rozsiahle vedomosti o osude liečiva v organizme, jeho účinkoch, zdravotných a sociálnych aspektoch používania liekov, ovláda farmaceutickú technológiu, farmaceutické, chemické, biologické skúšania liekov. Je mimoriadne dôležité adekvátne sa venovať pripravenosti ľudských zdrojov v súvislostí s budúcimi signifikantnými výzvami sektora farmácia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.