Poslanie sektora

Chemický priemysel

Chemický priemysel vytvára širokú škálu produktov, ktoré zasahujú prakticky do všetkých oblastí života. Zatiaľ čo mnoho produktov z tohto odvetvia, ako čistiace prostriedky, mydlá, parfumy, výživové doplnky či lieky sú nakupované na priamu spotrebu, 75 % produkcie sa používa na výrobu produktov v iných priemyselných odvetviach, vrátane spracovania v ďalších oblastiach chemického a farmaceutického priemyslu. Medzi hlavných odberateľov chemického priemyslu patria výrobcovia spotrebného tovaru, textilný, odevný, strojársky, automobilový, papierenský, elektrotechnický priemysel, obalový priemysel, poľnohospodárstvo, potravinárstvo a pod. Chemický a farmaceutický priemysel využíva širokú škálu surovín, počnúc vzduchom cez minerály až po ropu. Celosvetový predaj chemikálií v roku 2018 predstavoval 3347 miliárd EUR, pričom Európa bola druhým najväčším výrobcom s podielom 16,9 %. Medzi najväčších celosvetových producentov v oblasti chémie patria spoločnosti BASF, ExxonMobil, SABIC, Dow Chemical, Sinopec, Royal Dutch/Shell, DuPont, LyonellBasell, Mitsubishi Chemical, Bayer, INEOS, Total a ďalšie. Medzi najvýznamnejších výrobcov na Slovensku patria Slovnaft Bratislava, Duslo Šaľa, Saneca Pharmaceuticals Hlohovec, Continental Matador Púchov, Chemosvit Svit, Fortischem Nováky, Chemolak Smolenice, a ďalšie. Napriek negatívnemu vnímaniu chemického priemyslu pre jeho vplyv na životné prostredie (84 % Európanov sa obáva vplyvu chemikálií prítomných vo výrobkoch každodennej spotreby na svoje zdravie a 90 % sa obáva ich vplyvu na životné prostredie), tento patrí k najdôležitejším sektorom a v nasledujúcich rokoch bude zohrávať dominantnú úlohu z pohľadu obehovej ekonomiky v procese recyklácie materiálov. Očakávaný zvýšený tlak na znižovanie emisií predpokladá zníženie závislosti chemického priemyslu od fosílnych zdrojov a prechod na suroviny biologického pôvodu, či vývoj obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie. Recyklácia podnieti vývoj nových spôsobov izolácie východiskových produktov z odpadových surovín, vývoj recyklačných technológií, dizajn nových materiálov pre aplikáciu vo všetkých odvetviach tak, aby boli recyklovateľné. Tieto procesy budú vyžadovať obrovské finančné investície do výskumu, vývoja a digitalizácie, súbežne s nevyhnutnosťou rozvoj nových či inovácie existujúcich zručností pracovnej sily. V záujme vývoja a používania udržateľných chemikálií umožňujúcich zelenú a digitálnu transformáciu, ako aj ochrany životného prostredia a ľudského zdravia bude nevyhnutné, aby sa v chemickom priemysle a jeho hodnotových reťazcoch zintenzívnil vývoj a zavádzanie inovácií orientovaných na zelenú transformáciu. V súlade s Európskou zelenou dohodou sa Európska stratégia udržateľnosti pre chemikálie (nová dlhodobá vízia politiky EÚ v oblasti chemikálií) usiluje o dosiahnutie netoxického prostredia, v ktorom sa chemikálie vyrábajú a používajú spôsobom, ktorý maximalizuje ich prínos pre spoločnosť a zároveň bráni tomu, aby predstavovali nebezpečenstvo pre planétu ako aj súčasné a budúce generácie. V rámci napĺňania tejto stratégie dôjde k postupnému nahrádzaniu a minimalizácii používania chemických látok vzbudzujúcich obavy (najmä v prípade spotrebiteľských výrobkov). Prechod na chemikálie navrhnuté ako bezpečné a udržateľné je nielen naliehavá spoločenská potreba, ale vzhľadom na trendy v celosvetovej výrobe chemikálií aj veľká hospodárska príležitosť pre chemický priemysel EÚ a SR znovu získať konkurencieschopnosť prostredníctvom vývoja bezpečných a udržateľných chemikálií a priniesť udržateľné riešenia do všetkých horeuvedených priemyselných odvetví, najmä pokiaľ ide o stavebné materiály, textil, nízkouhlíkovú mobilitu, batérie a obnoviteľné zdroje energie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.