Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Manažérske zhrnutie

Dátové zhodnotenie

V sektore chémia a farmácia majú podniky s 1 000 a viac zamestnancami
až polovičný príspevok k tvorbe HDP sektora. Sektor tvorí 3,4 % investičnej aktivity v SR.

Sektor má v súčasnosti 2,9 % podiel na tvorbe HDP v SR. Tento podiel z dlhodobého pohľadu mierne klesá, stále je však nad úrovňou EÚ. Najvýznamnejšími spoločnosťami sú SLOVNAFT, a.s. a Continental Matador Rubber, s.r.o., ktoré spolu tvoria 36 % celkového HDP v sektore. Top 10 spoločností tvorí približne 56 % HDP v sektore. Takmer 60 % HDP sektora je vytváraných v divízii Výroba výrobkov z gumy a plastu (59,2 %).

Sektor má dominantné zastúpenie predovšetkým v Trenčianskom kraji, kde tvorí približne 13 % krajského HDP a v Nitrianskom kraji s podielom daného sektora na úrovni 6 %. Tieto dva kraje tvoria spolu 48 % celkového HDP sektora v SR. Najvyšší príspevok (50 %) k HDP sektora majú podniky s 1 000 a viac zamestnancami. Príspevok tejto kategórie rastie, v roku 2010 bol na úrovni 37 %. Investičná aktivita v sektore je stabilná – na úrovni približne 700 miliónov EUR ročne, čo predstavuje 3,4 % investičnej aktivity SR.

Zamestnanosť v sektore rastie a na celkovej zamestnanosti v SR sa podieľa 2 %. V sektore chémia a farmácia dominujú tuzemské podniky s 81 %-ným zastúpením, avšak iba s 26 %-ným podielom na zamestnanosti sektora.

Sektor chémia a farmácia má pasívne saldo obchodnej bilancie, to znamená, že vyvážame o 21 % menej produktov sektora ako dovážame. Podiel vývozu sektora na celkovom vývoze zo SR predstavuje 10,3 %, pričom tento podiel poklesol od roku 2010 o 2 p. b. Dovoz produktov sektora predstavuje 13,2 % z celkového dovozu v SR a tento podiel klesá. Sektor patrí medzi 13 % sektorov s najvyšším vývozom a dovozom v SR. Chémia a farmácia patrí medzi 13 % sektorov s najvyššími ziskami na podnik a 38 % sektorov s najvyššími ziskami na zamestnanca.

Sektor chémia a farmácia patrí medzi sektory s výrazne nadpriemernou produktivitou práce a mierne nadpriemernými mzdami.

Z celkového počtu 51 tisíc pracujúcich v sektore tvoria zamestnanci v podnikoch 97 % a fyzické osoby – podnikatelia tvoria 2 %. V sektore v súčasnosti pracuje o 19 % viac osôb ako pred 20 rokmi a podieľa sa 2 % na celkovej zamestnanosti v SR. Tento podiel je šiesty najvyšší v Európe a vyšší podiel je len v Slovinsku, Česku, Poľsku, Maďarsku a Nemecku. V sektore mierne prevažujú muži. Ich podiel rastie, zo 61,9 % v roku 2015 na súčasných 63,9 %. Sektor patrí medzi mladšie sektory z hľadiska veku zamestnancov. Vyšší priemerný vek majú zamestnanci v 75 % sektorov. Priemerný vek zamestnancov v sektore je o 1 rok nižší ako v SR. Takmer 80 % zamestnancov sektora má stredoškolské vzdelanie.

Zamestnanec v sektore vyprodukuje 47 tisíc EUR pridanej hodnoty za rok, čo je o 36 % vyššia produktivita práce ako v SR a sektor patrí medzi 25 % sektorov s najvyššou produktivitou práce. V horizonte rokov 2010 – 2019 došlo v sektore k nárastu produktivity práce o 13 %. Na tomto zvýšení produktivity práce sa podieľalo zvýšenie pridanej hodnoty o 60 % a súčasné zvýšenie počtu pracujúcich o 22 %.

Mzdy sú na úrovni 1 343 EUR čo je o 6 % viac ako priemerná mzda v SR. Mzdy od roku 2010 vzrástli o 45 %. Mzdy v sektore rastú teda výrazne rýchlejšie ako produktivita práce a spoločnosti musia na mzdy zamestnancov alokovať vyšší podiel vyprodukovanej hodnoty. Hodinové mzdy tvoria približne 37 % hodinovej produktivity práce, čo je hodnota len mierne pod priemerom EÚ.

V horizonte 2021 – 2025 bude v sektore chémia a farmácia potrebné doplniť na trh práce približne 1,1 tisíc osôb ročne. V sektore sa do roku 2025 očakáva mierny nedostatok pracovných síl.

V najbližších piatich rokoch bude v sektorových zamestnaniach potrebných doplniť na trh práce celkovo 5 tisíc osôb a tri štvrtiny z toho bude tvoriť náhrada pracovných síl. V rovnakom období sa z korešpondujúcich odborov vzdelania uplatní v sektore približne tisíc absolventov. V sektore sa tak do roku 2025 očakáva mierny nedostatok pracovných síl a sektor bude musieť hľadať zamestnancov aj s nekorešpondujúcou kvalifikáciou. Takmer 40 % potrieb trhu práce v najbližších piatich rokoch bude v zamestnaniach Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby), Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov a Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy. Sektor chémia a farmácia patrí medzi sektory s vyšším potenciálom automatizácie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.