Identifikácia kritických činiteľov za Sektorovú radu pre chémiu a farmáciu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.