Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vplyv inovácií na ľudské zdroje

S ohľadom na predošlú kapitolu sa táto časť zameriava na analýzu vývoja v rôznych divíziách tohto sektora. Podobne ako v iných sektoroch, aj Sektor Bankovníctva, finančných služieb a poisťovníctva je výrazne ovplyvnený nástupom týchto inovácií cez automatizáciu procesov, ich zefektívnenie a zníženie chybovosti z dôvodu absencie ľudského faktora.

Predpokladaný vplyv týchto technologických a inovačných trendov na existujúce zamestnania v sektore znázorňuje nasledujúci graf.

Podiel zamestnaní, ktoré budú ovplyvnené hlavnými inovačnými trendami (v %)

Zdroj: NP SRI

Približne 42 % zamestnancov v sektore vykonáva prácu, ktorú možno charakterizovať vysokým potenciálom automatizácie. V porovnaní s ostatnými sektormi a s celonárodným podielom (49 %), ide však o pomerne nízky podiel.

Podľa štúdie McKinsey[1] je finančný sektor v súčasnosti druhý najviac digitalizovaný sektor na Slovensku, s nízkou potrebou rekvalifikácie zamestnancov, ktorí už pracujú v sektore a s mierou potenciálu automatizácie na úrovni 42 %. Mieru digitalizácie a potenciálu automatizácie jednotlivých sektorov hospodárstva na Slovenku vyjadruje obrázok č. 10, kde jednotlivé kruhy predstavujú počet zamestnancov pracujúcich v jednotlivých sektoroch. Percentom je vyjadrený podiel na celkovej pracovnej sile na Slovensku a umiestnenie kruhu na osi y znázorňuje index miery digitalizácie a na osi x mieru potenciálu automatizácie.

Index miery digitalizácie a miery potenciálu automatizácie pre jednotlivé sektory hospodárstva na Slovensku

Zdroj: McKinsey Global Institute; Eurostat

Na základe uvedeného predpokladáme, že bude v sektore dominantný vplyv inovácií v oblasti robotickej procesnej automatizácie, kde procesy, ktoré sú vykonávané ľudskou prácou, budú nahradené automatizovanými procesmi bez potreby ľudského zásahu. Dominantný inovačný trend je tak robotická procesná automatizácia. Sektor Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo patrí medzi sektory s priemerným potenciálom takejto automatizácie. V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 65 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci. Ak to premietneme na súčasný počet zamestnancov v sektore, substituovaných by mohlo byť až 23,6 tisíc zamestnancov. Z toho budú prevažnú časť tvoriť zamestnanci na pracovných pozíciách 4211003 Poradca klientov, predajca bankových produktov pri priehradkách, 4312003 Administratívny pracovník v poisťovníctve a 4312002 Administratívny pracovník v bankovníctve.


[1] McKinsey: The rise of Digital Challengers: Perspective on Slovakia, 2018 (online) dostupné na: https://digitalchallengers.mckinsey.com/

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.