Adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj

Automobilový priemysel

Automobilový priemysel a strojárstvo majú v našej ekonomike veľký význam. Ide o kľúčový segment s vplyvom na mnohé ďalšie odvetvia našej ekonomiky. Vláda SR ešte v roku 2019 vypracovala dokument, ktorý spracovával návrhy opatrení na odstránenie bariér trvalo udržateľného rozvoja automobilového priemyslu na Slovensku. Vláda sa prostredníctvom tohto dokumentu snažila – okrem problémov týkajúcich sa pracovnej sily a riešenia nedostatkov vo vzdelávacom systéme – zamerať sa aj na oblasť výskumu a vývoja, či podporu prostredia na uplatňovanie princípov obehového hospodárstva.

Mnohé inovácie, využívané v sektore, majú pozitívny vplyv na trvalo udržateľný rozvoj. Zaraďujeme k nim aditívne technológie, autonómne riadenie, elektromobilitu a alternatívne palivá, inteligentné (smart) technológie, automatizáciu, robotizáciu a mnohé ďalšie. Znižovanie vplyvu emisií vozidiel na životné prostredie je možné dosiahnuť používaním nových technológií, využívaním prírodných zdrojov, ale aj zvýšenou schopnosťou recyklovať. Medzi aktuálne top trendy v oblasti automobilového priemyslu dnes zaraďujeme autonómne vozidlá, konektivitu, elektrifikáciu, pripadne iné alternatívne palivá a zdieľanú mobilitu.

Práve automatizácia, ale aj robotizácia majú v podmienkach nášho automobilového priemyslu a strojárstva jeden z najväčších potenciálov, majú však priamy vplyv na ľudské zdroje a veľký sociálny rozmer.

Nakoľko závody finálnych producentov pôsobiacich na Slovensku spĺňajú najmä atribúty montážnych hál, kedy väčšina vývoja je sústredená v materských krajinách, resp. výskum a vývoj je lokalizovaný v centrách mimo Slovenska, priestor na adaptovanie nášho automobilového priemyslu na trvalo udržateľný rozvoj tvoria najmä iniciatívy s cieľom zachovania kvality životného prostredia.

Zavedením environmentálneho manažérstva je však možné eliminovať vplyvy na životné prostredie a aj na úrovni výrobných závodov prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju – znižovaním emisií prchavých organických látok, prachových emisií, znižovaním spotreby vody, zhodnocovaním odpadov z výroby, ale aj hľadaním alternatívnych spôsobov získavania energie, napríklad formou rekuperácie. Znížená úroveň odpadu, resp. jeho opätovné využitie má okrem znížených nákladov aj potenciál pri budovaní hodnoty značky.

Strojárstvo

V súčasnosti sa inovácie stali jedným z hlavných zdrojov konkurencieschopnosti. Z pohľadu životného prostredia sa zdôrazňujú najmä environmentálne aj hospodárske ciele takýchto inovácií.

Strojársky priemysel a jednotlivé prevádzky predstavujú komplex, ktorý integruje rôzne technologické procesy a operácie majúce vplyv na zložky životného prostredia ako je voda, pôda, ovzdušie.

Prioritami pre aktivity v oblasti výroby je aj udržateľný rozvoj založený na využívaní zdrojov výroby, či výrobné technológie využívajúce bio- a nanotechnológie, simulácie pre riešenie výrobných problémov, agilne reagujúce systémy pre zákaznícky orientovanú výrobu.

Oblasť strojárstva čelí zásadnej úlohe, a to využitím najmodernejších technológií a reštrukturalizáciou výroby zásadne prispieť k transformácii energeticky náročného spracovateľského priemyslu na využitie alternatívnych zdrojov energie. A teda hlavné úsilie smeruje k transformácii zdrojov a procesov na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, elektrifikácii, využitiu hybridných technológií, zvýšeniu flexibility výrobných procesov schopných využívať prebytok uskladnenej energie, využívanie zeleného vodíka, nahrádzať fosílne zdroje tepla infračerveným, či indukčným ohrevom a pod.

Je dôležité hľadať potenciál na neustále zlepšovanie všetkých procesov tak, aby smerovali  k eliminácii nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ako napr. využívanie autonómnej prepravy materiálu vo výrobe, eliminácia chemických látok, znižovanie odpadu prostredníctvom recyklovateľného odpadu, využitie elektrických vysokozdvižných vozíkov, zavedenie inovácií majúcich vplyv na šetrenie energie, nástrojov, emulzií, osvetlenie využívajúce LED technológie, redukcia komunálneho odpadu, jeho dôkladnejšie triedenie a likvidácia a iné.

Veľký vplyv však zohrávajú i inovácie surovinových, materiálových a energetických zdrojov z pohľadu udržania si konkurencieschopnosti v trhovom prostredí. Najmä v súvislosti s neustále sa meniacimi cenami surovín a materiálu, kde Slovensko je krajinou odkázanou na dovoz základných surovín zvonku a teda je nútené hľadať neustále nové riešenia v oblasti optimalizácie využitia zdrojov vo svojich výrobných procesoch a zároveň dosahovať zisk na požadovanej úrovni.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.