Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Strojárstvo

Strojársky priemysel patrí medzi najvýznamnejšie odvetvia priemyslu, ktoré sa zaoberá aplikáciou fyzikálnych princípov na výrobu a údržbu strojov a zariadení. Je jedným z kľúčových pilierov slovenskej ekonomiky, ktorý má silnú historickú tradíciu. Zároveň je i priamo previazaný s automobilovým priemyslom, ktorý má na Slovensku dominantný charakter. Strojársky priemysel vzhľadom na svoj prierezový charakter predstavuje významný potenciál aj smerom k ďalším technologickým sektorom, ako napr. zbrojársky, letecký či vesmírny sektor. [1]

Medzi najvýznamnejšie spoločnosti v sektore strojárstva patria napr.: Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., Schaeffler Skalica, spol. s r.o., Embraco Slovakia s.r.o., PRODCEN, s.r.o., Hanon Systems Slovakia s.r.o., Thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s., Danfoss Power Solutions a.s., KINEX BEARINGS, a.s. a iné.

V súvislosti s predmetom materiálu možno strojárstvo podrobnejšie členiť nasledovne:

Na rozdiel od spoločností, ktoré k nám priniesli zahraničné investície, pôvodné slovenské strojárske podniky zdedili zastaralé technológie, ktorých výmena je a bude časovo a finančne náročná. Rozdiely medzi týmito firmami sú obrovské, čo musíme pri tvorbe akejkoľvek dlhodobej vízie tohto odvetvia brať do úvahy. V „tradičnom strojárstve“ budeme v najbližších rokoch zmeny v procesoch a na ne nadväzujúce prispôsobenie zručností zamestnancov pravdepodobne dosahovať miernejším tempom.

Do roku 2030 sa Slovensko stane krajinou s inovačným a ekologickým priemyslom, využívajúcim digitálnu a dátovú ekonomiku, s efektívnou verejnou správou a informačnou spoločnosťou, ktorej občania žijú kvalitný a bezpečný život v digitálnej dobe.

V rámci prebiehajúcej digitálnej transformácie hospodárstva a spoločnosti (pri ktorej dochádza k transformácii industriálnej spoločnosti na spoločnosť informačnú) zohrávajú inovatívne technológie a globálne megatrendy významnú úlohu.

Dôraz sa kladie na súčasné inovatívne technológie, ako sú umelá inteligencia, internet vecí, technológia 5G, veľké dáta a analytické spracovanie dát, blockchain a super-výkonné počítanie, ktoré sa stanú novým motorom ekonomického rastu a posilňovania konkurencieschopnosti.

Digitalizácia je nositeľom zmien vstupujúcich do súčasného priemyslu pod názvom Priemysel 4.0.

Ide o digitalizáciu produktov, výrobných procesov či služieb. Priemysel 4.0 je postavený na aplikácii digitálnych technológií, ako sú analýza veľkých dát (Big Data), vývoj a využitie umelej inteligencie, Internet vecí a využívaní exponenciálnych technológií ako robotika, 3D tlač, nanotechnológie a pod.

V oblasti strojárstva majú najväčšiu šancu uspieť firmy, ktoré budú na tieto zmeny pripravené. Kľúčovú úlohu pri zavádzaní procesnej inovácie Priemyslu 4.0 bude zohrávať optimalizácia a kustomizácia, zároveň i tlak vyplývajúci z nedostatku pracovnej sily.

Je nevyhnutné vytvoriť vhodné podmienky, aby sa mohla uplatniť a presadiť špecializovaná produkcia, plnohodnotná výroba s pridanou hodnotou – miesto produkcie či montáže polotovarov a polovýrobkov.

V rámci  zavedenia procesných inovácií Priemysel 4.0 je potrebné prispôsobiť i nastavenie efektívnych organizačných štruktúr promptne a flexibilne reagujúcich na potreby a situácie, za účelom zvýšenia dôsledku implementácie inteligentných riešení v organizáciách. Môže ísť napr. o maticovú štruktúru, plochú hierarchickú štruktúru, projektové tímy, decentralizáciu, a pod..

V  kontexte inteligentného priemyslu je potrebné sa zamerať na dostatok kvalifikovaných zamestnancov, ktorí sú vzdelanejší, odborne zdatnejší, flexibilne reagujúci na zmeny, čo si vyžaduje:


[1] https://www.sario.sk/sk/investujte-na-slovensku/sektorove-analyzy/strojarsky-priemysel

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.