Poslanie sektora

Slovenská republika je vysoko priemyselne disponovanou krajinou, s podielom priemyslu na celkovej tvorbe HDP nám patrí jedna z najvyšších priečok v Európe. Priemyslu na Slovensku dominuje najmä automobilový a strojársky sektor, ktoré sú spolu s elektrotechnikou hlavnými zdrojmi rastu priemyselnej výroby.

Vzhľadom na štruktúru zamestnanosti v priemysle patrí Slovenská republika medzi krajiny, v ktorých je najviac pracovných pozícií ohrozených rozvojom Priemyslu 4.0. V kontexte vyššie uvedených vplyvov automobilového a strojárskeho priemyslu na celkovú zamestnanosť je pre ďalší rozvoj slovenskej ekonomiky nevyhnutné vytvoriť také prostredie, v ktorom budú podniky schopné rozvoja a udržania konkurencieschopnosti, také, ktoré k nám bude aj naďalej lákať zahraničné investície. Jedným z kľúčových faktorov, ktoré budúcnosť priemyslu na Slovensku ovplyvnia, bude v tomto prípade popri podnikateľskom prostredí najmä dostatok kvalifikovaných zamestnancov. Rýchle technologické zmeny budú vyžadovať zamestnancov, ktorí sú vzdelanejší, odborne zdatnejší, univerzálni a pripravení vysporiadať sa s neustálymi zmenami.

Pri ďalšom rozvoji sektora bude záležať na prístupe podnikov hlavne v oblasti zvyšovania konkurencieschopnosti, prístupom na globálne trhy, keďže inteligentný priemysel je úzko spätý s odstraňovaním prekážok medzi jednotlivými krajinami. Je dôležité intenzívnejšie zapájať sa do vedy, do výskumu nových technologických riešení aj v spolupráci so strednými, či vysokými školami, analyzovať situáciu, pripravovať sa na budovanie „smart factories“ implementáciou najnovších moderných riešení, od výroby, cez logistiku, predaj až po distribúciu.

Sektor automobilový priemysel a strojárstvo je ovplyvňovaný (priamo aj nepriamo) viacerými strategickými dokumentami na medzinárodnej aj národnej úrovni. Medzi tie hlavné patria Európsky ekologický dohovor, ktorého cieľom je ochraňovať, šetriť a zveľaďovať prírodný kapitál EÚ a chrániť zdravie a blaho občanov pred environmentálnymi rizikami a vplyvmi[1], Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030, ktorá je základným implementačným dokumentom plnenia národných priorít Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie spojených národov v Slovenskej republike a zároveň plní úlohu Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR[2] či Národný program znižovania emisií.

Z pohľadu vplyvu na ľudské zdroje sú pre sektor dôležité štúdie OECD zameriavajúce sa najmä na vplyvy automatizácie a robotizácie – konkrétne napríklad „Automation and Independent Work in a Digital Economy“ – Automatizácia a nezávislá práca v digitálnej ekonomike, „Skills for Jobs – Slovak republic country note“ – Zručnosti pre pracovné miesta – Slovenská republika či „The future of work – OECD Employment Outlook 2019“ – Budúcnosť práce – Výhľad OECD k zamestnanosti 2019. Zoznam strategických dokumentov (medzinárodných, národných a informačných) je uvedený v Prílohe č. 1.


[1]https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF

[2] https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/01/Slovensko-2030.pdf

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.