Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Automobilový priemysel

V súvislosti s predmetom materiálu možno automobilový priemysel podrobnejšie členiť nasledovne:

Automobilový priemysel má na Slovensku silnú tradíciu, stal sa najdôležitejším odvetvím a hnacou silou slovenskej ekonomiky. V súčasnosti je najsilnejším sektorom z hľadiska podielu na celkovom HDP Slovenska, exportu Slovenska, ale aj tvorby pracovných miest.[1]

Spracovateľský priemysel na Slovensku, v ktorom má práve automobilová výroba primárne postavenie, sa významne podieľa na celkovej zamestnanosti. Z celkového počtu 282 tisíc pracujúcich v sektore automobilový priemysel a strojárstvo tvoria 40 % pracujúci v automobilovom priemysle. Do roku 2030 sa očakáva rast počtu pracovných miest. V horizonte 5 rokov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo bude dodatočne potrebných 32,2 tisíc zamestnancov v dôsledku ekonomickej expanzie a náhrady pracovných síl.

Vo všeobecnosti patrí automobilový priemysel medzi sektory s najväčším vplyvom zahraničia na zamestnanosť, čo môže zapríčiniť pokles zamestnanosti v súvislosti s poklesom finálneho dopytu v zahraničí.

Automobilový priemysel je ťahúňom výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku. V roku 2019 investovali podniky v sektore o 21,7 % viac ako pred piatimi rokmi. Investície do vedy a výskumu tvoria 23,3% z celkových výdavkov do vedy a výskumu v SR.

S čoraz významnejším nástupom prvkov inteligentného priemyslu a trvajúcim nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, automobilové podniky investujú viac do automatizácie a robotizácie svojej výroby. Automobilový priemysel čakajú v krátkom čase výrazné zmeny v procesoch výroby a na to nadväzujúce prispôsobenie zručností zamestnancov a nárokov na nich.

Výroba automobilov, vrátane autoopravárenstva, bude z dôvodu prechodu na Priemysel 4.0 a zavádzania elektromobility a ďalších pohonov na alternatívne palivá (ako napríklad vodíkové palivové články) ako aj rozvoja autonómne riadených vozidiel, vyžadovať od zamestnancov nové zručnosti a schopnosti flexibilne sa adaptovať na vývoj v sektore. Zároveň v tomto kontexte budú niektoré pracovné pozície ohrozené. Pre ďalší rozvoj slovenskej ekonomiky a celkovej zamestnanosti bude nevyhnutné vytvoriť také prostredie, v ktorom budú podniky schopné rozvoja a udržania si konkurencieschopnosti a prinesú na Slovensko nové zahraničné investície. Jedným z predpokladov je mať dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Nastupujúce technologické zmeny budú vyžadovať zamestnancov, ktorí sú vzdelanejší, odborne zdatnejší, univerzálni a pripravení vysporiadať sa s neustálymi zmenami.


[1] https://www.sario.sk/sk/investujte-na-slovensku/sektorove-analyzy/automobilovy-priemysel

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.