Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vonkajšia strategická analýza sektora

PESTLE analýza automobilový priemysel a strojárstvo

PStrategické rozhodnutia o smerovaní hospodárstva a Plán obnovy a odolnosti SR, reforma vzdelávania. Ak tieto rozhodnutia budú správne zamerané, podporia zamestnanosť, v opačnom prípade budú mať na zamestnanosť negatívny vplyv. Podpora inovácií, vedy a výskumu v priamej väzbe na požiadavky praxe.Priama podpora zahraničných investícií a priemyselných parkov.Orientácia na vytvorenie personálnych a materiálnych podmienok pre implementáciu digitálnej revolúcie (Priemysel 4.0).Zelená a digitálna transformácia využitím výskumu a inovácií, posilnenie kompetencií ľudských zdrojov na zvládnutie a získanie nových zručností v „zelených a digitálnych” technológiách.Absencia komplexnej migračnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k získavaniu vysokokvalifikovanej pracovnej sily z tretích krajín. Voľný pohyb osôb v EÚ, umožňujúci odchod talentov SR do vyspelejších štátov EÚ. Absencia komunikácie na najvyššej politickej úrovni – chýbajúca platforma pre prepájanie týchto talentov a domáceho trhu.  Jednotná menová politika v EUROZÓNE majúca výrazný vplyv na makroekonomiku, vrátane verejných financií a obchodnej bilancie.Voľný pohyb tovarov a služieb v EÚ a obchodné dohody s Veľkou Britániou, USA , Čínou, Ruskom, a štátmi juhovýchodnej Ázie, Afriky ovplyvňujúce politickými sankciami voľný obchod.
EProaktívna inovačná politika. Stimuly pre výskum a vývoj.Reforma daňového systému. Regulácia vstupných nákladov a regulácia nákladov na distribúciu (energie).Stimuly na diverzifikáciu predaja automobilov (podpora elektromobility). Vybudovanie koridorov na podporu dopravy využívajúcej elektrickú energiu a vodík.Systematická podpora podnikov počas krízových situácií v hospodárstve.Problematika rastu produkčných činiteľov s rastom miezd; to sa v rozhodujúcej miere neprejaví ani tak u OEM, ale u výrobcov TIER1,TIER2,TIER3.
SDemografia, starnutie obyvateľstva, absencia komplexnej rodinnej politiky, urbanizácia.Podpora politiky regionálneho rozvoja, podpora regionálnych partnerstiev.Transformácia vzdelávania s užšou orientáciou na digitálnu revolúciu (Priemysel 4.0).Celoživotné vzdelávanie, duálne vzdelávanie, vzdelávanie na pracovisku (on the job training).Udržanie a zvýšenie zamestnanosti.Reforma daňovo-odvodového zaťaženia.Nedostatočné prepojenie programov vzdelávania s požiadavkami praxe.Nevyhnutnosť zaviesť komplexné motivačné systémy, ktoré budú oveľa komplexnejšie ako tie súčasné, predovšetkým to bude platiť pre dodávateľskú sieť AP a strojárske podnikateľské subjekty dodávajúce do iných odvetví ako je automobilový priemysel.Príprava novej generácie ľudských zdrojov si vyžiada nové profesie, ako znalostný inžinier (nevyhnutnosť pre uplatnenie Ul v praxi), architekt znalostných databáz; riadenie výrobných procesov prostredníctvom virtuálnej reality.
TPriemysel 4.0, Elektromobilita, Autonómne riadené vozidlá, UI a digitalizácia, Alternatívne palivá, vodíkové články – pripravenosť na trendy a inovácie a s tým súvisiace zmeny na trhu práce.Dominantný vplyv Číny (v oblasti zdrojov kovov vzácnych zemín, produkcie surovín) a Indie (v oblasti vývoja softvéru), ktoré ohrozujú zamestnanosť a výrobu v kľúčových sektoroch strojárstva a automobilového priemyslu.Kyberneticko-fyzické výrobné systémy (KFS)[1] si vyžiadajú novú generáciu ľudských zdrojov pre ovládnutie nových technológií a nových nanotechnologických materiálov vo všetkých pracovných pozíciáchdigitálneho podniku ako súboru KFS, kde kľúčovú úlohu budú mať znalostní inžinieri, technológovia schopní formulovať algoritmy pre umelú inteligenciu, zánik doterajších expertov na informačno- komunikačné technológiekybernetická bezpečnosť si vyžiada prierezových znalcov podnikových procesov.
LAproximácia práva EÚ (napr. Green Deal, balíček Fit for 55, AFIR, EURO 7).Ochrana priemyselného vlastníctva.Komplexná úprava legislatívneho rámca pre podnikanie v SR. Pracovné právo a BOZP, legislatívna podpora rodinnej politiky a adekvátneho sociálneho zabezpečenia. Ochrana osobných údajov vs. verejný záujem.
EVytváranie sociálnych návykov vo vzťahu k ochrane životného prostredia.Integrácia hodnotového systému rešpektujúceho ekologické výzvy do vzdelávacieho procesu.CO2 neutralita pri mobilite.Zníženie skleníkových plynov a emisií pri výrobe.Infraštruktúra pre elektromobilitu.Cirkulárna ekonomika (zhodnocovanie odpadu).

[1] To je podstata PRIEMYSLU 4.0

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.